Da fylkestinget i dag behandlet et forslag til kommuneplan for Mandal fra 2006 til 2017 ble det enstemmig besluttet at fylkeskommunen skal tilby å bidra i utarbeidelse av et handlingsprogram for at Mandal skal ta en mer aktiv rolle som regionsenter i Lindesnesregionen. En er opptatt av Mandals betydning som regionsenter og det gode bosted. Mandal har kvaliteter innenfor tilgjengelighet, bokvalitet og friluftsmuligheter som fylkestinget anbefaler forankres sterkere i kommuneplanen enn det forslaget som nå er ute til høring legger opp til. Fylkestinget besluttet også å reise innsigelser til byggevirksomhet flere steder innenfor 100-metersbeltet mot sjøen


 

Fylkestinget mener Mandal kommune må videreutvikle sitt unike og konsentrerte bysentrum som et konkurransefortrinn for fremtiden. Fylkeskommunen vil bidra der dette er mulig. Fylkestinget anbefaler at rutebilstasjonen frigis til handelsformål med salg av fylkeskommunens aksjer i Mandal Rutebilstasjon as.
Mandal bysentrum anses som viktig for profilering av regionen. I fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder er ikke Ytre Sanden definert som en del av det eksisterende handelssentrum. Utviklingen tilsier imidlertid at dette området mer og mer blir en naturlig sentrumsutvidelse i Mandal, blant annet gjennom etablering av en sammenhengende elvepromenade fra sentrum til Ytre Sanden. Kommunen anbefales imidlertid kritisk å vurdere omfanget av de områder som reguleres til forretningsformål.
Fylkestinget tilbyr fylkeskommunalt samarbeid med Mandal kommune om å utvikle strategier for ”Kulturbyen Mandal”. Det foreslås et partnerskapsprosjekt for å komme frem til innhold i begrepet og konkrete samarbeidstiltak.
Med bakgrunn i forbudet mot å bygge i 100-metersbeltet langs sjøen samt nasjonal og fylkeskommunal politikk reiser fylkestinget innsigelse til nye såkalte E-områder, det vil si eksisterende hytteområder som er utbygd etter tidligere disposisjonsplaner på Lundevik, Lande, Skjernøysund og Kåløy og til manglende plankrav på E-områdene Frivoll, Lian/Harkmark, Tånes og Kige og for manglende grønt belte langs sjøen for nytt byggeområde for hytter på nordøstsiden av Hille.
På Skjernøya reises det innsigelse, med samme bakgrunn, til nye hytter i 100-metersbeltet langs sjøen og for nye boliger lokalisert i forkant av eksisterende bebyggelse i det nevnte beltet. I tillegg gis det et sterkt råd om å ta ut eller redusere mest mulig et småbåtanlegg innenfor Skogsøy som legger beslag på deler av en av de få ubebygde landfaste strekninger langs sjøen i den østlige delen av kommunen.

av Torkelsen, Jan, publisert 26. april 2006 | Skriv ut siden