Fylkestinget vedtok i dag enstemmig et forslag til strategiplan for trafikksikkerhet i Agder-fylkene i perioden 2006 – 2009 og tiltaksdelen for denne for Vest-Agder i 2006. Dersom fylkestinget i Aust-Agder fatter tilsvarende vedtak er dette første gang det utarbeides en felles trafikksikkerhetsplan for begge Agder-fylkene. Det sentrale målet med trafikksikkerhetsplanen er å få til en reduksjon i antall drepte og skadde i trafikken. I planen trekkes det opp flere satsingsområder og virkemidler for å få dette til.


 

Planprosessen har vært ledet av en styringsgruppe med representanter fra fylkesmannen, Statens vegvesen og fylkeskommunene i begge fylker, Agder politidistrikt, Utrykningspolitiet og to politikere fra hvert av fylkene. Strategiplanen har vært ute til høring i begge Agder-fylkene.
Nullvisjonen - visjonen om ingen drepte og varig skadde i trafikken - skal legges til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet i Agder-fylkene. Det regionale trafikksikkerhetsarbeidet skal også bidra til at målene i den Nasjonale handlingsplanen for trafikksikkerhet blir nådd. Det er satt opp følgende hovedmål i planperioden: ”I perioden 2002 – 2005 er gjennomsnittlig 25 drept og 76 hardt skadd i trafikkulykker i Agder-fylkene hvert år. Antall drepte og hardt skadde skal reduseres med minst 20 prosent i perioden 2006 til 2009 sammenlignet med perioden 2002– 2005”.
Dette skal skje gjennom å satse på å skape en trafikksikkerhetskultur i Agder-fylkene. I praksis innebærer det at det drives god planlegging og samordning mellom aktuelle aktører, gjennom informasjon og opplæring, gjennom kontrolltiltak og gjennom tiltak i vei- og trafikkmiljøene. I planen detaljeres en rekke konkrete virkemidler og tiltak.

av admin, publisert 26. april 2006 | Skriv ut siden