I forbindelse med utbyggingen av Listerpakka, som omfatter ny E-39-strekning og flere tilstøtende veianlegg i vestre Vest-Agder, er det blitt flere veiestrekninger som det er naturlig å omklassifisere. Fylkesutvalget vil 9. mai. ta endelig stilling til en del forslag til omklassifiseringer som Statens vegvesen foreslår. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet saken i dag og rår enstemmig fylkesutvalget til å godta vegvesenets forslag som samlet vil gi en netto tilvekst i fylkesveinettet på rundt 13,5 kilometer.


 
 

Den lengste veistrekningen er på 12 kilometer og strekker seg fra Faret bru på Liknes i Kvinesdal langs Fedafjorden til Rørvikkrysset. Denne strekningen inngår nå i riksvei 465 og forslås omklassifisert til fylkesvei. I samme området foreslås en veistrekning på ca 1 kilometer fra Rørvikkrysset til Opoftekrysset omklassifisert fra fylkesvei til kommunal vei.
De to andre veistrekningene saken omfatter ligger på den andre siden av Fedafjorden ved Feda. Den ene, som i dag er på E-39, går fra Hangelandsvika ved Kvina Verft hvor det anlegges en ny rundkjøring og til dagens avkjørsel til Feda. Denne strekningen på ca 1,4 kilometer forslås omklassifisert til fylkesvei. Den andre går også på dagens E-39 og strekker seg i en lengde på 1,1 kilometer fra Fedakrysset til et nyanlagt kryss på Svindland. Også denne strekningen forslås omklassifisert til fylkesvei.

av Torkelsen, Jan, publisert 3. mai 2006 | Skriv ut siden