Mange av områdene ligger i strandsonen og i flere av områdene er det militærhistoriske kulturminner som vil bli bevart og synliggjort med informasjonstiltak.
I samråd med Direktoratet for naturforvaltning og Statskog SF har Forsvarsbygg nylig kartlagt i alt 26 eiendommer som Forsvaret ikke lenger har behov for. Av disse anbefales at 14 eiendommer fortsatt beholdes i statlig eie ved Direktoratet for naturforvaltning. 12 eiendommer foreslås overtatt av kommuner aller annen offentlig eier med tilskudd fra staten.
Regjeringen foreslår i tråd med dette en økt bevilgning på 3,8 mill. kroner til å dekke utgifter til kjøp av forsvarseiendommene som skal forbli i statlig eie ved Direktoratet for naturforvaltning. Av disse ligger følgende på Sørlandet:
-Sjøbuholmen og Beltevika i Kristiansand
-Skibmannsheia i Lindesnes

Flere områder tilrås overdratt til kommuner med tilskudd fra staten. Regjeringen foreslår en økning på 2,0 mill. kroner til bistand for kommuners kjøp av forsvarseiendommer som skal bli friluftsområder. På Sørlandet gjelder dette:
-Tjønndalsheia i Risør
-Vardåsen i Arendal
-Vedeheia på Justøy i Lillesand

av Torkelsen, Jan, publisert 15. mai 2006 | Skriv ut siden