Ut 2007 pågår det forsøk hvor en rekke kommuner og fylkeskommuner har overtatt oppgaver fra andre forvaltningsnivåer gjennom såkalt oppgavedifferensiering.  Det er nå foretatt en foreløpig evaluering av forsøkene.  -Rapportene peker på fordeler og ulemper ved forsøkene. Vi står midt i en prosess med en forvaltningsreform som blant annet innebærer at fylkeskommunene erstattes av nye, sterke regioner. Forsøkene gir verdifulle erfaringer, som vi vil ta med oss i det pågående arbeidet med forvaltningsreformen, sier statssekretær Dag Henrik Sandbakken (bildet) i en pressemelding fra Kommunal og regionaldepartementet. 

Forsøkene som gjennomføres flere steder i landet og på flere måter skal bidra til ny kunnskap om alternative måter å organisere offentlig forvaltning på. Rapportene fra midtveisevalueringen foreligger nå. -Evalueringen viser at det er lagt ned en stor innsats i alle forsøkene, og at oppgavedifferensiering kan fungere, sier Sandbakken.
Evalueringen av forsøkene viser blant annet at:
  • Det kan se ut som om fylkeskommunene og regionrådene blir mer interessante samarbeidspartnere fordi de som følge av forsøkene råder over større ressurser og utvidet ansvar, og at forsøkene kan styrke fylkeskommunenes rolle og legitimitet som regional utviklingsaktør.
  • Forsøkene i kommunene gir desentraliseringsgevinster i form av lokal samordning og effektivisering, og en mer helhetlig tjenestekjede.
  • Evalueringen viser også desentraliseringskostnader, blant annet at forsøkskommunene må sette av mer ressurser enn oppgaveavgiver for å løse de nye oppgavene.
  • For enkelte av forsøkene synliggjør evalueringen utfordringer for den instansen som gir fra seg oppgaver.
  • Det skjer en lokal mobilisering i kommunene. Lokale politikere, fagfolk og publikum blir mer bevisst kommunenes rolle og engasjerer seg sterkere i oppgaveløsningen.

Rapportene er tilgjengelige på Kommunal- og regionaldepartementets nettsider: http://www.dep.no/krd/norsk/tema/kommune/oppgave/016001-990077/dok-bn.html


av Torkelsen, Jan, publisert 2. mai 2006 | Skriv ut siden