Fylkesrådmann Tine Sundtoft betegner i et saksfremlegg et ferskt forlag til riksveibudsjett for 2007 fra Statens vegvesen, Region sør som trist lesing. -Trist i den forstand at rammene igjen er redusert i forhold til planrammene i Nasjonal Transportplan. Trist også fordi de politiske signalene om økt satsing har vært tydeligere uttalt enn noen gang, uttaler hun. Hun gir også uttrykk for at der vanskelig å skulle drive planlegging og budsjettering med stadig skiftende rammer. -Dette gir en uro og ustabilitet som fører til unødige konflikter i prosessen, skriver Sundtoft.


 

Det er fylkestinget som til sist skal avgi Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse til forslaget til riksveibudsjett. Det skjer 20. juni. Da forslaget ble behandlet i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i dag beklaget utvalget sterkt de reduserte rammene til investeringer på riksveiene i Vest- Agder i forhold til handlingsprogrammet i Nasjonal transportplan. Dersom rammereduksjonen på 20 millioner kroner til investeringer opprettholdes, må det få konsekvenser for hele fylket.
Hovedutvalget mener at Listerpakken skal gjennomføres fullt ut og som forutsatt. Det er statens ansvar å dekke overskridelser som skyldes feil kostnadsestimat fra Statens vegvesen, kostnader som ikke kan påvirkes lokalt. Hovedutvalget er også urolig for vedlikeholdsnivået på riksveiene og ønsker en nærmere redegjørelse fra Statens vegvesen om hva som skal til for at investert veikapital ikke skal forringes. Med de økonomiske rammer som foreligger, har ikke hovedutvalget merknader til de øvrige poster i budsjettforslaget.

av Torkelsen, Jan, publisert 31. mai 2006 | Skriv ut siden