1. Fylkestinget vedtar fylkesrådmannens forslag til strategisak som retningsgivende for høstens arbeid med årsbudsjett 2007 og økonomiplan for 2007-2010, jf vedlagte dokument ”Strategier og prioriteringer – retningslinjer for arbeidet med økonomiplan 2007 - 2010”.
  2. Fylkestingets vedtak ifm FT-sak 51/2005 ”Økonomiplan 2006-2009, årsbudsjett 2006”, vedrørende årsbudsjettet for 2006, gjelder fortsatt.
  3. Fylkesrådmannens forslag til strategisak innebærer følgende:
- 50 mill. kroner av bufferfondet reserveres Teater- og konserthus for Sørlandet.
- Sammenslåingen av Kristiansand Katedralskole og Gimle videregående skole prioriteres, og det utlyses en arkitektkonkurranse med bakgrunn i utarbeidet romprogram for nybygg og eksisterende bygg
Sammendrag
I fylkeskommunens økonomiplan for 2006-2009 er følgende vektlagt:
• Utbygging av Tangen videregående skole.
• Skape rom for støtte til Teater- og konserthus i Kristiansand.
• Økonomisk handlingsrom i den regionale funksjonen.
• Vedlikehold og utvikling av eksisterende bygningsmasse
• Sikring av vegkapitalen.
• Tilfredsstillende rammebetingelser innen driftsområdene.

I tillegg vedtok fylkestinget 13.12.2005 følgende:
•Disposisjon av økte frie inntekter etter Stoltenbergregjeringens forslag (er inkludert i nedenstående budsjett for 2006).
• Fylkesrådmannen skal legge frem en sak om utviklingsprosjekt for Søgne videregående skole i løpet av 2006.
• Fylkesrådmannen skal sette i gang et arbeid for å få fram utviklingspotensialet ved Vennesla videregående skole, samt vurdering av behovet for en ny videregående skole øst for Topdalsfjorden.
I tillegg er følgende saker blitt aktualisert i løpet av 2006:
• Fylkestinget vedtok i april 2006 at avsetningen til bufferfondet øremerkes tiltak som ligger inne i økonomiplanen med lånefinansiering.
• Fylkestinget vedtok i april å bevilge følgende til styrkning av 2006-budsjettet:
- 1 mill.kr til regionalutvikling
- 5 mill.kr til vedlikehold/asfaltering av fylkesveier, samt mindre tilretteleggingstiltak for kollektivtrafikken utenfor Kristiansandsregionen
- 0,8 mill.kr til utdanning vedr. korreksjon overgangsordning fagskolen
• Investering i Teater og konserthus i Kristiansand er forutsatt lånefinansiert. Til fylkestinget i oktober vil det bli fremmet en egen sak vedrørende fylkeskommunens tilknytningsform til konserthuset. Fylkesrådmannen foreslår at 50 mill.kr fra bufferfondet avsettes til dette formålet.
• Et gammelt vedtak om sammenslåing av Kristiansand Katedralskole og Gimle videregående skole følges opp. Arbeidet med dette er igangsatt med sikte på sammenslåing 1.8.2007. Det vil være behov for å avsette investeringsmidler til nybygg. Fylkesrådmannen foreslår å utlyse en arkitektkonkurranse på bakgrunn av utarbeidete romprogram for nybygg og ombygging av eksisterende bygg. Den økonomiske rammen for dette vil bli tatt opp i forbindelse med økonomiplan for 2007 - 2010.


Forvaltningsreformen
Regjeringen har lagt en tidsplan for gjennomføring av forvaltningsreformen, med iverksetting fra 1. januar 2010. Det er en kort tidsfrist for utredning og gjennomføring av en så omfattende reform. Både fylkeskommunene samlet og de enkelte fylkeskommuner tar sikte på å delta aktivt med å gi innspill til innholdet i reformen. Oppgaver knyttet til forvaltningsreformen, herunder innholdet for egen region, kompetanseoppbygging og iverksetting, vil være en sentral utfordring i de nærmeste årene..
Reformen som kan medføre fylkessammenslåing i 2010, innebærer at regionnivået skal være den sentrale aktør for regional utvikling. Fylkestingene både i Aust-Agder og Vest-Agder vedtok i desember 2005 at det skal arbeides videre med ny regionplan for Sørlandet. Drøftinger om opplegget for planarbeidet vil starte i 2006. Det er vesentlig med et planarbeid som er godt forankret hos de mange partene i landsdelen. Arbeid med planstrategier og planarbeid vil foregå i 2007 og 2008, og det forutsettes at planen vedtas i 2009. Planarbeidet vil løpende bli vurdert i forhold til forvaltningsreformen og regioninndelingen som Sørlandet vil inngå i.
Forvaltningsreformen betinger også aktiv innsats på det personalmessige feltet, slik at de ansatte i administrasjonen gjennom kompetanseheving og ekstra personalmessige tiltak, står godt rustet når reformen innføres.
Hovedtrekk - inntekter
De siste årene har veksten i fastlandsøkonomien vært sterk. Lave renter og markert økning i inntekt og formue har bidratt til at husholdningenes etterspørsel er den viktigste drivkraften bak oppgangen.
Beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi sier i sin siste rapport at det vedtatte budsjettopplegget for inneværende år innebærer en reell vekst i kommunesektorens inntekter tilsvarende 2,75 %. Det understrekes at inntektsveksten er usikker, og usikkerheten er først og fremst knyttet til skatteinntektene og lønnsveksten. Kommende lønnsoppgjør kan legge press på det økonomiske handlingsrommet i tiden fremover. Den demografiske utviklingen, da spesielt flere elever i videregående opplæring, vil legge beslag på relativt store deler av inntektsveksten.
Fylkeskommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatt. Rammetilskuddet baseres på innbyggertall per 1. januar i budsjettåret. Når antall innbyggere øker, gir dette isolert sett en økning i frie inntekter. Statsbudsjettets rammetilskudd er kun foreløpig og justering av befolkningstall fører til at fylkeskommunens inntektsgrunnlag endres. Nivået på de frie inntektene legges i statsbudsjettet, hvor det legges opp til en fortsatt forskyvning mellom rammetilskudd og skatt ved at skatteandelen økes på bekostning av rammetilskuddet. Høyere skatteandel gir økt usikkerhet på inntektssiden. I økonomiplanperioden er skattenivå per innbygger videreført på 2006-nivå.
Hovedutfordringer innen planperioden anses å bli:
- investeringenes effekt på fylkeskommunens driftsbudsjett
- eventuell mismatch mellom lønnsutviklingen og fylkeskommunens inntektsutvikling

Gjeldende økonomiplan - drift:
Sum
2005
2006
2007
2008
2009
Inntekter
-1 116,5
-1 214,5
-1 243,2
-1 269,8
-1 261,1
Folkevalgte styrings- og kontrollorganer
14,4
14,0
16,0
14,0
16,0
Sentraladministrasjonen
68,9
75,9
76,5
76,1
74,8
Fellestjenester
38,5
33,2
34,4
34,4
34,4
Utdanning
632,4
662,0
675,2
685,8
679,3
Tannhelse
47,6
54,0
55,4
55,7
54,5
Næring, samferdsel og kultur
243,9
265,2
261,2
257,5
254,7
Regionalutvikling
6,6
14,6
15,6
15,6
15,6
Sum utgifter
1 052,3
1 118,8
1 134,2
1 139,1
1 129,4
Brutto driftsresultat
-64,2
-95,7
-109,0
-130,7
-131,7
Netto finans
61,8
63,8
76,6
97,2
110,3
Netto driftsresultat
-2,3
-31,8
-32,4
65,9
21,4
Bruk av disposisjonsfond
-1,5
-3,5
-9,5
Finansiering av investeringer
18,9
35,8
43,0
21,4
Avsetning til disposisjonsfond
12,9
Udisponert
3,8
Balanse
0
0
0
0
0
Av oversikten bør en legge merke til følgende:
- Det er ikke lagt inn realvekst i perioden. Dette betyr at inntektene ikke øker. Flere kommuner og fylkeskommuner budsjetterer med realvekst. For 2006 er lønnsveksten er anslått til 3,5 pst., prisveksten på varer til 1,4 pst. Dette gir en deflator på 2,8 pst. Deflatoren i revidert nasjonalbudsjett er justert opp til 3%
- Budsjettet er gjort opp med er resultat i perioden på null. I 2006 avsettes 12,9 mill. kr til disposisjonsfond. Midlene brukes i 2007 og 2008. For å få balanse i 2008 og 2009 har det vært nødvendig å legge inn et generelt krav til omstilling på 1,7 pst. i 2008, tilsvarende 15,9 mill. kr, og på 3,6 pst. i 2009, tilsvarende 33,5 mill. kr.

Gjeldende økonomiplan – investeringer
Sum
2005
2006
2007
2008
2009
Renteforutsetning
4,0
4,0
4,5
5,0
5,5
Fellesinvesteringer
4,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Fellesinvesteringer i utdanning
3,0
22,0
17,0
17,0
12,0
Kvadraturen videregående skole
318,1
2,0
Tangen videregående skole *
572,6
17,1
64,0
150,1
209,8
131,6
Tannhelse
2,0
1,5
1,4
1,3
1,3
Veg
7,2
5,5
5,0
3,5
3,5
Teater- og konserthus for Sørlandet **
87,4
0,2
0,2
10,0
10,0
10,0
ATP
5,0
3,3
4,1
Øvrige investeringer regionalavd.
5,1
2,8
2,6
8,8
3,0
Sum fylkeskommunen
45,6
102,3
193,2
253,4
164,4
Akkumulerte innlån
45,5
91,4
271,7
481,3
591,7
* Tallene er justert i henhold til skisseprosjekt vedtatt i FT sak 9/2006
** Beløpet er budsjettert i 2003-kroner
Stram økonomi har medført at fylkeskommunen i flere år har utnyttet kommunelovens bestemmelser om maksimal avdragstid fullt ut. Den årlige økningen i fylkeskommunens netto innlån medfører at en økende andel av brutto driftsresultat går til dekning av rente- og avdragsutgifter. Dette gjør at fylkeskommunens økonomi er meget sårbar i forhold til endringer i rentenivået. En renteøkning på 1 pst. vil koste i området 7,1-11,4 mill. kr årlig i økonomiplanperioden, forutsatt flytende rentebetingelser.
Gjeldsgrad defineres som andel gjeld målt mot fylkeskommunens brutto inntekter. Nøkkeltallet gir uttrykk for gjeldens belastning på fylkeskommunes drift. I flere år har gjeldsgraden ligget i området rundt 45 pst. Gjeldsgraden øker deretter utover økonomiplanperioden til 77-78 pst. Økningen skyldes vesentlig utbyggingen av Tangen videregående skole.
Forslag til endringer mht. budsjettering av inntekter
Vest-Agder fylkeskommune har tradisjonelt budsjettert med et resultat på null. I rapport fra Teknisk Beregningsutvalg anbefales kommunesektoren å budsjettere med et netto driftsresultat på 3-5 pst av driftsinntektene (ca. 33 – 55 mill.kr). Dette bør det finnes rom for i kommende økonomiplanperiode. Det foreslås for høstens økonomiplanarbeid, at inntektsbudsjettet vurderes i forhold til flere utviklingsscenarier. Risiko ved de forskjellige scenarier tallfestes. Samtidig må det legges opp til å budsjettere med positivt resultat, tilsvarende den risikoen fylkeskommunen løper ved ekspansiv inntektsbudsjettering. Dette vil teoretisk føre til at regnskapet gjøres opp i balanse dersom dårligste inntektsscenario slår til, og at det legges opp et bufferfond, dersom en får høyere inntekter enn dette.

Tannhelse
Rekruttering og stabilisering
Forskjellene i lønn mellom offentlig ansatte og private tannleger, gjør at det er vanskelig å rekruttere til den offentlige tannhelsetjenesten. Etter at en i administrasjonsutvalget nov. 2005 hevet begynnerlønnen for tannleger, har situasjonen bedret seg. Høy begynnerlønn for nytilsatte medfører imidlertid at det blir svært liten lønnsavstand til tannleger med lang praksis og erfaring. For å stabilisere tannhelsepersonell i den offentlige tannhelsetjenesten arbeides det nå med flere ulike tiltak. For å gjennomføre disse tiltakene, kan det bli nødvendig å styrke tannhelsetjenestens budsjettrammer.
En ønsker å prioritere styrking av hjelpepersonell i klinikker med 2 tannleger, fordi pasientbehandlingen i dag er langt mer komplisert og tidkrevende enn tidligere. Forventet merkostnad ifm. dette vil være ca. 1 mill.kr. I økonomiplanperioden vil sammenslåing til større klinikkenheter medføre behov for en ekstra tannhelsesekretærstilling for betjening av resepsjon, sentralbord og fellesfunksjoner.
Virksomhetens frihetsgrad
Fylkesrevisjonens forvaltingsrapport om Tannhelse fremholder bl.a at den offentlige tannhelsetjenesten ikke makter å gi et tilbud til de prioriterte gruppene i fylket i tråd med tannhelsetjenesteloven. Det trenges minimum 4 ny tannlegeteam for å innfri de lovpålagte oppgavene, hvilket krever en styrking av tannhelsetjenestens budsjett på om lag 6 mill kr. I tillegg vil det være behov for om lag 2,5 mill.kr til kjøp av tannteknikk og forbruksmateriell ved økt aktivitet – totalt kr 8,5 mill kr. I denne kalkylen er ikke tatt med nødvendig tannlegeutstyr for 4 nye kontorer.
Videre påpeker forvaltningsrapporten behov for å bedre samarbeidsrutinene mellom pleie- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten. For å styrke dette arbeidet, er det ansatt en koordinator (tannpleier) i 20 % stilling fom 2006, og videreføring av dette arbeidet vil kreve flere ansatte tannpleiere i de kommende år.
Nytt tannhelsetilbud til rusmisbrukere
Den nye regjeringen vil gi rusmisbrukere et bedre tannhelsetilbud (Rundskriv 1-2/2006). Det er den offentlige tannhelsetjenesten som har ansvar for tilretteleggingen av tilbudet. Kartlegging av antall rusmisbrukere innenfor gitte kriterier er i gang, og tilbudet skal senest settes i gang i juli 2006. Nasjonale undersøkelser av stoffmisbrukere i behandling viser at tannhelsen er svært dårlig. Det er derfor stor usikkerhet knyttet til både tids – og ressursbruk. Midler er fordelt etter inntektssystemets kostnadsnøkkel som økt rammetilskudd til fylkeskommune fra KRD.
Tannlegevakten
Forutsatt at nok tannleger melder seg har fylkeskommunen inngått avtale med Vest-Agder Tannlegeforening om frivillig tannlegevakt fom 1. juni 2006. Bedrede lønnsbetingelser vil medføre økte driftsutgifter; foreløpig anslått til kr 250 000. Dette kan vanskelig dekkes innenfor tannhelsetjenestens eget driftsbudsjett.

Regional utvikling
Fylkeskommunens rolle som ”- en drivkraft for utvikling”
Budsjettet for 2006 inneholder totalt cirka 40 mill.kr til utviklingsformål som ikke er knyttet til tjenesteområdene.
Utfordringen framover er å konsentrere innsatsen til de områder som betyr mest for utvikling av landsdelen. Hovedstrategien er tettere samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune gjennom utarbeidelse av felles regionplan og felles handlingsprogrammer.
Økt engasjement fra fylkeskommunen i ulike partnerskap og nettverk kan medføre behov for økte bevilgninger. I forbindelse med økonomiplan for 2007, vil fylkesrådmannen i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune fremme et forslag til felles handlingsprogram for regional utvikling.
Utfordringer innen kollektivtransport og skoleskyss
Kollektivtransport og skoleskyss har i 2006 en bevilgningsramme på 131,9 mill.kr. Det er en underdekning på 3,3 mill.kr som skyldes nytt ruteopplegg i Listerregionen, ATP-Kristiansandsregionen og underskudd fra 2005.
Det nye ruteopplegget i Listerregionen krever en økt ramme på 2,5 mill.kr fra 2007.
Ruteopplegget i ATP-Kristiansandsregionen finansieres i 2006 med et tilskudd på 10 mill.kr fra ATP-utvalget. Den positive trafikkutviklingen i dette området gjør det nødvendig å opprettholde og forbedre dagens tilbud til trafikantene.
De økonomiske utfordringene for kollektivtransporten er betydelige i årene som kommer. Konkret for 2007 står man overfor et økt bevilgningsbehov på 4 mill.kr for å dekke kostnadene ved de igangsatte ruteforbedringer i fylket, forutsatt at tilskuddet fra ATP utvalget videreføres. I tillegg kommer behov for å forbedre og utvide ruteopplegget som følge av trafikkøkningen.
Når det gjelder skoleskyss og transporttjeneste for funksjonshemmede, kan en få behov for økte bevilgninger på grunn av en sannsynlig prisøkning fra 2007 eller 2008.
Utfordringer knyttet til fylkesveinettet
Nivået på vedlikeholdet av fylkesveiene i Vest-Agder er lavt sammenlignet med de andre fylkene i veiregionen, og det fører til et etterslep av større utbedringsarbeider. Fylkestinget i april bevilget 5 mill. ekstra til fylkesveivedlikeholdet i 2006.
Utfordringen framover er å sikre veikapitalen og opprettholde bevilgningene til fylkesveivedlikeholdet på en slik måte at det kan gi grunnlag for å øke asfalteringsgraden i Vest-Agder.
Investeringer i fylkesveinettet har i 2006 en ramme på 9,3 mill.kr inkludert tilskudd til ATP Kristiansandsregionen. Denne rammen dekker minstebehov knyttet til trafikksikkerhetstiltak, kollektivtrafikken, rassikring og forsterkning/asfaltering av de høyest prioriterte veier. Det vil bli lagt fram et revidert handlingsprogram med denne rammen som utgangspunkt, i egen sak. I Listerpakken har fylkeskommunen ansvar knyttet til totalt cirka 40 mill.kr. Sammen med Åseral kommune utredes ny vei mellom Bortelid og Ljosland.
Utfordringene framover er i første omgang å opprettholde investeringene på 2006 nivå og innpasse veiprosjektene i Listerpakken. Bevilgninger til ny vei i Åseral vil måtte prioriteres etter disse.
Utfordringer på kulturfeltet
Fylkesplanens kapittel 9 inneholder ”Visjoner for kultur i Vest-Agder”. Disse visjonene ligger fast. Den økonomiske visjonen er at ”Offentlige bevilgninger til kulturformål blir fordoblet fra 2001 – 2010”, og fylkeskommunen er i god rute med å følge opp denne ambisiøse visjonen.
For landsdelens utvikling innen kultur, vil Teater- og konserthuset i Kristiansand ha stor betydning. I økonomiplanperioden er det innarbeidet 10 mill.kr årlig fom. 2007. Til sammen er det planlagt å bevilge 87,4 mill.kr i 2003-kroner til dette formålet. Bevilgning til teater og konserthus for Sørlandet er nå tatt inn i forslag til statsbudsjett med en bevilgningsramme på 408 mill.kr. Fylkeskommunen avventer avklaring av selskapsavtale og driftsbudsjett for teater og konserthuset. Det vil bli fremmet en egen sak om utløsning av midler til dette formålet, når fremdriftsplan, driftsvilkår samt fylkeskommunens tilknytningsform til prosjektet er avklart.
I økonomiplanen fra 2007 vil bevilgningene til ”Teater og Konserthus for Sørlandet IKS” bli prioritert. Det er fortsatt store utfordringer knyttet til utvikling av landsdelsinstitusjonene, etablering av kulturelle møteplasser i alle kommunene, forbedring av den kulturelle skolesekken, øke støtten til et stort og mangfoldig organisasjonsliv og til kunstnerne i fylket.
Fylkeskommunen har også tatt et større ansvar innenfor kulturminnevernet i fylket, noe som har resultert i et langt mer konstruktivt samarbeid med kommunene innen planlegging og utvikling. Det vil fortsatt være et hovedmål å ”politisere kulturminnearbeidet”, noe som krever at fylkeskommunen har egne økonomiske virkemidler i arbeidet med bl.a. å sikre at viktige kulturminner blir tilgjengelige for alle. Hovedprioriteringen knyttet til kystkultur vil fortsette.
Utdanning
6700 elever får god videregående opplæring og Vest-Agder fylke har svært god dekning når det gjelder fagopplæring i bedrift.
Kunnskapsløftet
Utdanningssektoren står foran den største reformen i norsk grunnopplærings historie, Kunnskapsløftet, som skal realiseres i perioden 2006–2009. Det sentrale elementet i reformen er sammenheng og høy kvalitet i opplæringsløpet, og en opplæring som er tilpasset den enkelte elevs evner og forutsetninger.
Dette vil medføre økt behov for midler til utstyr og kompetanseheving. Fylkeskommunen vil få et utvidet ansvar for rådgivningstjenesten både på grunnskoletrinnet og i videregående opplæring. En egen yrkes- og utdanningsveiledningstjeneste (YoU) vil også kunne bidra til at flere gjennomfører videregående opplæring på normert tid.
Gjennom kunnskapsløftet har vi fått nye programområder i den videregående skolen. Dette kan medføre overføring av undervisningspersonell mellom skoler og i ytterste konsekvens overtallighet. Håndtering av overtallighet av fast tilsatte lærere vil kreve økt ramme til omstillingsmidler. Nye utdanningsprogrammer vil også stille krav om kompetanseheving innen flere fagområder.
Tangen videregående skole
Utbygging av Tangen videregående skole er det høyest prioriterte nye byggeprosjektet i økonomiplanperioden, og fylkestinget godkjente i april 2006 skisseprosjektet med en brutto investeringsramme på 572,6 mill. kr. Forventede salgsinntekter for tomtesalg på 37 mill.kr. vil gå i fratrekk på dette beløpet.
Bygningsmessige utfordringer og elevvekst
Strukturendringer i forbindelse med Kunnskapsløftet vil være med på å forsterke de bygningsmessige utfordringene vi står ovenfor i Vest-Agder. Det må påregnes bygningsmessige endringer i eksisterende bygg for å kunne tilpasse struktur og pedagogikk i ny utdanningsreform. I følge elevprognosene, vil det fortsatt være elevvekst i årene fremover. Kapasitetsutnyttelsen ligger nær opptil 100 %, og presset på elevplasser er størst i Kristiansand.
Det er avdekket et teknisk behov innenfor miljørelaterte tiltak (ventilasjon, varme mv.) på over 90 mill. kr i sektoren. Fylkeskommunens overordnede mål for byggforvaltningen er et verdibevarende vedlikehold. Stram fylkeskommunal økonomi medfører at rammene til vedlikehold ikke er tilstrekkelige til å holde et ønsket nivå. Målet står likevel fast og det arbeides etter dette i den grad rammebetingelsene tillater det. Det er i økonomiplanen lagt inn en årlig avsetning på 10 mill. kr (40 mill.kr i perioden) til ulike tiltak. Kristiansand Katedralskole og Gimle videregående skole har noen av de største bygningsmessige utfordringene i økonomiplanperioden, og et nybygg vil løse noen av disse problemene.
I gjeldende økonomiplan er det planlagt tiltak for å bedre det fysiske innemiljø for våre elever/ansatte og bygningsmessige tiltak for å løse elevveksten i Kristiansandsregionen. Det er avsatt til sammen 20 mill.kr for å møte elevveksten i Kristiansand i planperioden.
Andre utfordringer innen utdanning
Det arbeides med å se på endring i tilbud og struktur i Lister-regionen. Dette vil kunne gi mer robuste fagmiljøer og økt kvalitet og forutsigbarhet i skoletilbudet.
Fylkesrådmannen ønsker å vurdere dagens finansieringsordninger fra skoleeier til skolene samt foreta en gjennomgang av inntaksreglene til videregående skoler. Dette bør skje i nært samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune.
I samarbeid med Knutepunkt Sørlandet og Aust-Agder fylkeskommune, ønsker fylkesrådmannen å vurdere et samlet skoletilbud i Kristiansandsregionen.
Innen sektoren vil en også satse på forbedring av:
- tilbudet til minoritetsspråklige elever
- samarbeid med kommunene om sammenheng og overgang i den 13-årige grunnopplæringen
- spredning av tilbud til elever som går helt eller delvis i grupper med spesialundervisning
- variasjon i tiltak for elever med adferdsvansker
- informasjon og bruk av lærekandidatordningen
- rekruttering til videregående opplæringstilbud som stimulerer unge til å ta høyere utdanning
- tiltak som bidrar til god rekruttering i forbindelse med forventet personalutskifting ved overgang til pensjonsalder
- økt bruk av IKT som læringsverktøy, herunder opprusting av nettverk på videregående skoler
Avslutning
Gode tilbud innen utdanning, kultur, samferdsel og næringsutvikling er viktig for å få til regional utvikling. Vest-Agder fylkeskommune skal være en tydelig aktør som sammen med andre partnere i landsdelen skal utvikle nye regionale prosjekter.
Det skal være balanse mellom fylkeskommunens inntekter og utgifter. Utfordringene som er knyttet til fylkeskommunens funksjoner, må løses innenfor de rammene som gis i økonomiplanen. Viktige virkemidler for å oppnå dette er ytterligere effektivisering av fylkeskommunal drift, stram styring av investeringsprosjekter, samt være gode og effektive bestillere på de områder hvor fylkeskommunen anskaffer tjenester hos andre.

av Peersen, Tor, publisert 22. mai 2006 | Skriv ut siden