Utgangspunktet for revideringen av planen har vært at det først og fremst er behov for en felles tiltaksplan for kommunene i Lister-regionen. Man har særlig sett behov for å stå samlet bak strategier og tiltak innen tre utvalgte plantemaer: Konkurranseevne/næringsutvikling, kultur/stedskvalitet og kommunikasjon/transport. Det har vært i arbeid tre plangrupper som utarbeidet temaplaner for hvert av disse områdene. Temaplanene ble senere innarbeidet i et planutkast som har vært ute på en bred arbeidshøring, som ga i alt 22 høringsuttalelser. Etter at høringsinnspillene ble innarbeidet ble planutkastet sendt ut på en ny med frist 10.mai. Det kom inn 13 uttalelser. Høringsrunden har vist at det er en god oppslutning om planen slik den nå foreligger.
Det er satt opp hovedmål innen de tre utvalgte planområdene. Innen næring og konkurranseevne er målet at: Lister skal ha et næringsliv preget av optimisme, nyskaping og vekst, og som dermed gir grunnlag for økning i folketall og sysselsetting i området. Innen kultur og stedskvalitet er målet: Å gjøre Lister så attraktiv som mulig for fastboende, nyetablerte og tilreisende. Og innen kommunikasjon og transport er målet: For å oppnå økt folketall og vekst i hele regionen Lister skal alle former for kommunikasjon utvikles med sikte på å oppnå en best mulig bo-, arbeids-, utdannings- og serviceregion med høy trivsel for innbyggere og besøkende.

av Torkelsen, Jan, publisert 31. mai 2006 | Skriv ut siden

0