Behovet for risikokapital til gode tiltak er større enn tilgjengelige ressurser, og det er fremdeles gode utviklingsinitiativ i Vest-Agder, som ikke gjennomføres som følge av mangel på risikokapital. Det er en av konklusjonene i en rapport vedrørende offentlig virkemiddelbruk som næringseksjonen i Vest-Agder fylkeskommune nå legger frem. Vest-Agders konkurrenter er i skjerpende grad regioner innenfor EU, også i nærheten av landsdelen/Sørlandet, som alle disponerer betydelig mer utviklingsmidler og risikokapital enn Vest-Agder.  Den "medstrøms" utviklingskraften, som fins i fylket, kan utnyttes bedre, dersom tilgangen på risikokapital økes fra offentlig side, skrives det i rapporten.
 

Det oppnås positive effekter av måter de offentlige virkemidlene er brukt på i Vest-Agder. Det viser resultatvurderinger som er foretatt. Det pekes imidlertid på at det er overveiende sannsynlig, at det vil være samfunnsøkonomisk riktig å øke den økonomiske innsatsen fra offentlig side innenfor områder som nyskaping og kompetanse-/kunnskapsbygging. Antallet registrert nyetableringer i Vest-Agder er høyest i nasjonen. Likedan er den relative bruken av ordningen med skattefunn også blant de høyeste i landet. Graden av innovasjon i Vest-Agders næringsliv er høy. Men nødvendig risikokapital er dessverre en mangelvare.

Vest-Agder har en høy andel av sysselsettingen innen eksportrettet vareproduksjon, som er følsom for konkurranse og konjunkturer. Nødvendig økt produktivitet begrenser den relative etterspørselen etter arbeidskraft. Men dette kompenseres ved økt behov innen annen og ny kunnskapsbasert industri. Store deler av Vest-Agder har et utsatt næringsliv, som derfor trenger offentlig stimuli til økt konkurransekraft og lønnsom omstilling, understrekes det i rapporten.

av Torkelsen, Jan, publisert 10. mai 2006 | Skriv ut siden