Det er mange positive elementer å trekke frem knyttet til befolknings- og næringsutvikling i Vest-Agder. Folketallet vokser, innflyttingen er stor. Det er vekst i sysselsetting og yrkesdeltakelse og omstillingsevnen er god. Etablererfrekvensen er høyest i landet. Fylket er i toppen på landets eksportstatistikk.  Men det finnes også utfordringer for å få til en effektiv og god videreutvikling. Disse beskrivelsene fremgår i en rapport om offentlig virkemiddelbruk til utviklingsarbeid skrevet av næringsseksjonen i Vest-Agder fylkeskommune.

 

Mål
Det overordnede målet og strategien i fylkesplanen er at Vest-Agder skal være et godt
bo- og leveområde med god livskvalitet for innbyggerne. Som veivalg vektlegges nyskaping og skaping av verdier, miljø, livskvalitet, folkehelse, kompetanse, kommunikasjon og kultur. Det skal satses på innovasjon med sikte på økt verdiskaping, kommunikasjon (samferdsel/IKT), kompetanse-/kunnskapsutvikling, kultur, folkehelse, helsefremming og sykdomsforebygging.
Befolkningsvekst
At Vest-Agder er et attraktivt bo- og leveområde dokumenteres gjennom at fylket fortsatt har en positiv befolkningsutvikling. Veksten var på rundt en prosent siste året. Det er interessant å merke seg at nettoflyttingen fra utlandet utgjør en stor del av Sørlandets netto flytteoverskudd.
Positiv næringsutvikling
I rapporten trekkes det imidlertid frem at ledigheten har vært noe høyere enn i landet for øvrig. Og i tillegg er andelen av personer på attføring høg. Veksten i sysselsettingen og yrkesdeltagelsen har likevel vært sterk. Landsdelen har forholdsvis mye industri, som også for en stor del handler med utlandet. Omstillingsevnen i form av blant annet produktivitetsforbedringer har vært god. Når i tillegg vilkårene for eksportrettet næringsliv har bedret seg i form av blant annet svakere krone, lavere rente og en moderat pris-og kostnadsutvikling, har dette gitt raske positive effekter for sysselsettingen.
Høy eksport
Næringsstrukturen i Vest-Agder representerer et mangfold. Siste data for 2004 viser at etablererfrekvensen, det vil si innregistrering av nye foretak i prosent av eksisterende foretak, i Vest-Agder var høyest i landet med 9,1 prosent. Den eksportrettede delen av næringslivet i Vest-Agder har bare den tilsvarende delen av næringsliv i Hordaland og knapt Rogaland foran seg på eksportstatistikken i Norge. Dette gjør også næringen her særskilt sårbar, uttrykkes det i rapporten. Kravet til effektiv markedstilpasning er derfor strengt. Som en konsekvens av dette blir utfordringene å prioritere strategier og tiltak, som imøtekommer behov for nyskaping og omstilling, for å bedre konkurransekraften.
Utfordringer fremover
Den tiltagende globaliseringsprosessen, med nedbygging av internasjonale handelshindringer og markedsliberaliseringen, krever skjerping med hensyn til å beherske ny teknologi og internasjonaliseringsprosesser. Herunder fins også utfordringer med hensyn til å ta ut vekstpotensialet innen reiselivet og å utnytte lokale fortrinn og ressurser med tanke på å videreutvikle/utvikle småsamfunn, påpekes det i næringsseksjonens rapport.

av Torkelsen, Jan, publisert 16. mai 2006 | Skriv ut siden