Fylkeskommunen og Hægebostad kommune har, etter at Forsvaret har nedlagt sin virksomhet i Hægebostad, samarbeidet om å utvikle en tidligere forsvarseiendom og et tilgrensende område rikt på kulturminner til Tingvatn Fornminnepark og besøkssenter.  I dag anbefalte hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø at fylkestinget godkjenner hovedinnholdet i vedtekter og samarbeidsopplegg som skal ligge til grunn for satsingen. Utvalget går inn for at fylkeskommunen skal bidra med 800.000 kroner av regionale utviklingsmidler i 2006 til første byggetrinn av prosjektet og 350.000 kroner i driftstilskudd i år. I tillegg må 50.000 kroner bevilges i stiftelseskapital til et interkommunalt selskap.

 

Det legges opp til at fylkeskommunen også skal gå inn med økonomiske bidrag til stedet framover. Disse bidragene vil bli innarbeidet i de årlige budsjettene.
Fylkesordføreren og ordføreren foreslås til å utgjøre representantskapet i det interkommunale selskapet.
Det er utarbeidet en prosjektplan hvor de totale investeringene er kalkulert til 19,4 millioner kroner. Dette er imidlertid en skisseplan som vil bli bearbeidet av styret løpende i årene som kommer. Planen vil også bli justert avhengig av tilgjengelige økonomiske midler og ut fra den utvikling som skjer.
Prosjektet går rett inn i fylkeskommunens strategi for utvikling av opplevelsesindustrien, og det betegnes som positivt å få fram et prosjekt av denne størrelse i innlandet. I tillegg bygger det på noe av det viktigste i fylkets historie - Tingvatn og Snartemosverdet. Fylkeskommunen ser på prosjektet som helt sentralt i utviklingen av kulturbasert næringsutvikling i fylket som helhet, men også som et viktig element i strategien knyttet til ”Framtidsbygda” som skal være med å sikre så vel bosetting som arbeidsplasser i indre deler av fylket.
Fylkestinget sluttbehandler saken 20. juni.

av Torkelsen, Jan, publisert 1. juni 2006 | Skriv ut siden