Det legges opp til at samarbeidsutvalget kan komme med forslag til endringer i rutetilbudet. Det kan fremme forslag til økning i de økonomiske rammene i forbindelse med fylkeskommunens budsjettbehandling. Utvalget skal holdes orientert om trafikkutvikling, bruk av rutetilbudet og vesentlige endringer i rutetilbudet fremover. Irene M. Haugaa (H) og Kåre Unhammer (KrF) er fylkeskommunens representanter i samarbeidsutvalget.
Fylkesutvalget anbefaler at det iverksettes et nytt rutetilbud innenfor en økt økonomisk ramme på 2,5 millioner kroner på årsbasis. Rammeøkningen innarbeides i fylkeskommunens økonomiplan fra 2007. Den økte rammen skal gå til et forbedret rutetilbud mellom kystkommunene i Listerregionen, herunder særlig over Kvinesheia, og til nye tilbringertjenester til buss- og togforbindelser.
Vest-Agder Kollektivtrafikk vil vurdere tilbudet løpende ut fra trafikkutvikling og bruken av rutetilbudet, herunder også ved endring i infrastrukturen. Det forutsettes at kommunene bidrar til å gjøre det nye rutetilbudet kjent.
Rutetilbudet igangsettes i forbindelse med åpning av ny E39 eller snarest mulig deretter.

av Torkelsen, Jan, publisert 9. mai 2006 | Skriv ut siden