Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø gikk i dag enstemmig inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal yte et netto finansieringsbidrag på henimot 7,5 millioner kroner til tredje byggetrinn på Agder naturmuseum og botaniske hage i Kristiansand. Finansiering forutsettes delt mellom staten, fylkeskommunen og kommunen. Staten har i forbindelse med statsbudsjettet for 2006 forespeilet en totalbevilgning på kr 37 mill. fra 2007 på bakgrunn av en kostnadsramme på kr 61,9 mill. Fylkestinget foretar endelig behandling av saken 20. juni.


 

Bystyret i Kristiansand vedtok i 1985 en utbyggingsplan for museet i tre trinn. Første byggetrinn stod ferdig i 1990. Byggtrinn to ble utført i 2002. Byggetrinn tre skal primært dekke et sterkt behov for bedre magasinering av samlingene samt kontorfasiliteter og undervisningslokaler. Det omfatter en utvidelse av lokaler for temporære utstillinger, nytt auditorium og elevverksted med lager, samt en fullstendig fornyelse av lokalene for vitenskaplig arbeid, med laboratorier, magasiner og fagkontorer. I tillegg skal det bygges en driftsavdeling for den botaniske hagen med nytt produksjonsveksthus, lager og arbeidsrom, samt personalrom.

Det er under vurdering en samlokalisering av driftsavdelingene for museet og gartnerivirksomheten til Kristiansand kommunes parkvesen. Parkvesenets arealbehov vil i så fall komme i tillegg til det som er beskrevet som museets behov. Dette er ikke avklart ennå og ved en eventuell samlokalisering vil parkvesenets utbygging måtte tilpasses museets driftsavdeling.
Museets samlinger inneholder i dag 88712 naturhistoriske gjenstander, hovedsakelig fra Agder-regionen. Dette materialet representerer verdifull kunnskap om naturmiljøet i regionen, og er i dag oppbevart under særdeles dårlige forhold. Arbeidsrommene for fagavdelingene er basert på midlertidige løsninger som er lite hensiktsmessige.
Byggetrinn tre gir gode magasinforhold for dagens samlinger og fremtidig vekst. Det åpner også muligheter for å kunne bruke samlingene i forskning og formidling på en bedre måte enn i dag.

av Torkelsen, Jan, publisert 31. mai 2006 | Skriv ut siden