Lindesnes kommune har meldt fra om at kommunen nå skal starte arbeidet med å revidere kommuneplanen. Den nåværende kommuneplanens arealdel ble vedtatt i desember 2002, mens planens samfunnsdel ble vedtatt i 1999. Fylkeskommunens administrasjon har gjennomgått kommunens forslag til planprogram og utformet en del kommentarer og innspill som hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i dag anbefalte kommunen å følge opp. Hovedutvalget besluttet også å tilby at det kan opprettes partnerskap mellom kommunen og fylkeskommunen på områder hvor kommunen finner det nyttig.

 

Fra kommunen meldes at samfunnsdelen i den nye kommuneplanen skal ha barn og unge som hovedsatsingsfelt med temaene forebygging og helsefremming som fokuserte arbeidsområder. Planarbeidet knyttet til arealdelen skal fokusere på tema som: langsiktig utbyggingsstrategi, utvikling av tettstedene, reiseliv og utvikling av nye næringsområder. I tillegg til barn og unge/folkehelse som hovedsatsingsområder foreslås det fra fylkeskommunens å få vurdert/utredet temaer som:
-Lindesnes sin rolle i Lindesnesregionen.
Lindesnesregionen utgjør et felles bo- og arbeidsområde. Ved å få fram tall på pendling - ut og inn av kommunen - kan det avklares om det foreligger potensial for å få flere til å bosette seg i Lindesnes dersom det er et mål for kommunen. Lindesnes har også et utstrakt samarbeid med andre kommunene i regionen som for eksempel med Mandal knyttet til landbruk og felles satsing på fritidsaktiviteter for barn og unge. Kommunen oppfordres til å vurdere flere områder der det kan være tjenelig med interkommunale løsninger. Lindesnes har ikke videregående skole i sin kommune. Mandal videregående skole er for hele regionen og Lindesnes bør være opptatt av hvordan skolen fungerer nettopp for de elever som kommer fra andre kommuner enn Mandal. Kommunen utfordres også til å ivareta befolkningen i de i indre kommunene i regionen med hensyn til forvaltning av kyststripen. Det dreier seg om å sikre ferdsel og opphold ved sjøen og adgang til sjøen ved å legge til rette for småbåthavner.
-Kultur- og opplevelseskommune.
Lindesnes har mange attraksjoner og severdigheter. Det anbefales at det utformes en helhetlig plan for bedre å formidle og markedsføre disse. Det er et mål at tilreisende oppholder seg lenger i området og at sesongen utvides. Det er helt klart at kommunen mangler overnattingstilbud. Det anbefales derfor at behov og lokalisering for hotell eller lignende utredes nærmere.
-Lindesnes som attraktiv bokommune
Her pekes det på tettstedsutvikling og at det bør vurderes funksjonsfordeling/hvilken rolle de ulike tettsteder som Spangereid, Vigeland og Vigmostad skal ha. Fylkeskommunen mener at gode møteplasser er viktige og viser til betydningen av et moderne bibliotek, spesielt med tanke på barn og unge. Kommunen arbeider med planer for et nytt kultur/museums-bygg på Vigeland. Fylkeskommunen mener tiltaket er svært positivt for kommunen og er enig i de forslag som innebærer at biblioteket skal flyttes til nevnte bygg.
Fritidsaktiviteter trekkes også frem som et viktig tema. Det bør legges til rette for at kommunen/frivillige lag og organisasjoner kan tilby befolkningen, spesielt barn og unge, et bredt spekter av aktiviteter knyttet til kunst, kultur og fysisk aktivitet som idrett og friluftsliv.
Andre viktige forhold er gode skoler og god barnehagedekning, samt et variert arbeidsmarked.

av Torkelsen, Jan, publisert 4. mai 2006 | Skriv ut siden