For tredje gang i løpet av få år er det funnet spor etter vikingtidsbosetning i Søgne. På Tangvall påviste fylkeskommunens registreringer i 2002 et gårdsanlegg fra 1200-tallet bestående av to langhus. Dette spesielle funnet medførte at et prosjektert aldershjem ble flyttet til en annet sted i sentrum. I forbindelse med legging av nytt avløpsrør to år senere ble deler av gårdsanlegget ødelagt. I etterkant ble det gjennomført en mindre utgravning i regi av Kulturhistorisk museum i Oslo (Oldsaksamlingen). Nå foreligger rapporten fra undersøkelsen.

Det ble funnet og undersøkt et ildsted datert til vikingtid like ved siden av den tidligere påviste middelalderbebyggelsen. En mulig grav datert til merovingertid (600-800 e. Kr., perioden umiddelbart forut for vikingtiden) noe lenger unna.
Det er svært sjelden at arkeologene finner direkte spor etter vikingtidsbosetning i form av hus – ikke bare i Vest-Agder, men i landet som helhet. Det kan skyldes en byggeskikk som har vært annerledes enn den som var gjengs i periodene forut for vikingtiden, eller at vikingtidsgårdene lå på samme sted som tunene på de historiske gårdene – slik at arkeologene bokstavelig talt må grave på gårdsplassen til dagens gårder for å finne gårdshusene fra 1000 år tilbake.
Tidligere er det gjort funn av bebyggelsesspor fra vikingtid på Kleppland og Søgne gamle prestegård. Typisk for alle tre steder er at det ikke er direkte spor etter bygninger som er påvist, men ildsteder, groper og graver som vitner om at husene nok har vært der.

av admin, publisert 19. mai 2006 | Skriv ut siden