Fylkesutvalget ble i dag orientert om fylkeskommunens økonomiske status basert på grunnlagsmateriale fra årets fire første måneder. I rapporten som er utarbeidet varsles det at det kan gå mot et merforbruk i år på 3,9 millioner kroner i forhold til det vedtatte årsbudsjettet. Som alltid er det noe usikkerhet knyttet til et anslag så tidlig på året. Regjeringen la frem Revidert nasjonalbudsjett i midten av mai. Det er ikke tatt hensyn til konkrete endringer i forbindelse med signaler fra Revidert nasjonalbudsjett i rapporten, fordi dette krever grundige analyser.


 

I den økonomiske rapporten vises det til at fylkestinget i juni overførte netto 6,2 millioner kroner til fylkeskommunale driftsenhetene på grunn av økonomisk mer/mindreforbruk i fjor i 2005. Samtidig fikk utdanningsektoren 0,8 millioner kroner ekstra på grunn av forhold vedrørende fagskolevirksomheten. I tillegg vedtok fylkestinget at det skulle bevilges 5 millioner kroner ekstra til vedlikehold og asfaltering av fylkesveier og mindre tilretteleggingstiltak for kollektivtrafikken innenfor Kristiansandsregionen, samt 1 mill. kr. til regional utvikling. Beløpene ble disponert fra et avsatt bufferfond fra årsoverskuddet i 2005.
Fylkesutvalget gikk i dag inn for å gi en ekstra bevilgning til Vest-Agder kollektivtrafikk på 0,9 millioner kroner samt å foreta en heving av partistøtten til politiske partier på 0,8 millioner kroner.
På inntektssiden viser blant annet de foreløpige prognosene for konsesjonskraft at fylkeskommunen kan få 4-6 millioner kroner i ekstra inntekter.

av Torkelsen, Jan, publisert 6. juni 2006 | Skriv ut siden