Studieretningene byggfag, mekaniske fag og elektrofag hadde flest lærlinger høsten 2005, henholdsvis 6 000, 5 800 og 5 400. Tilveksten fra året før var på henholdsvis 14, 13 og 5 prosent. Studieretningene trearbeidsfag og salg og service hadde den største veksten, begge med en økning på litt over 19 prosent.
"Alle" tar videregående
Nesten 91 prosent av alle 16-18-åringer i Norge var registrert som elev eller lærling i videregående opplæring per 1. oktober 2005. Denne andelen har holdt seg ganske stabil siden innføringen av Reform 94. Men tilsvarende tall for elever og lærlinger med innvandrerbakgrunn var lavere, i gjennomsnitt 76 prosent. Ungdom med innvandrerbakgrunn defineres her som førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn og norskfødte med to utenlandske foreldre (etterkommere). Deltakelsen i videregående opplæring var mye høyere for etterkommere enn for førstegenerasjonsinnvandrere. 88 prosent av 16-18-års-etterkommere var registrert i videregående opplæring høsten 2005, mot 71 prosent for førstegenerasjonsinnvandrere.
Kandidater til fag- og svenneprøver hadde best resultat
Om lag 71 300 elever og lærlinger oppnådde vitnemål, studiekompetanse eller fag-/svennebrev i skoleåret 2004/05. Dette omfatter alle elever som var registrert på videregående kurs II per 1. oktober 2005, alle lærlinger og praksiskandidater som har gått opp til fag- eller svenneprøve og privatister som har gått opp til eksamen og bestått i løpet av perioden 1. oktober 2004-30. september 2005. 81 prosent av alle disse besto prøven. Det var høyere beståttandel for fag- og svenneprøver enn for vitnemålsløp. Mens 93 prosent av kandidatene fullførte og besto en fag- eller svenneprøve skoleåret 2004/05, var tilsvarende tall for elever i videregående kurs II 77 prosent.
Elevene ved studieretning for helse- og sosialfag oppnådde best resultat av de elevene som gikk på et kurs som leder frem til vitnemål med yrkes- eller studiekompetanse i videregående opplæring. 86 prosent av disse besto eksamen i videregående kurs II i 2005. Av kandidatene til fag- svenneprøve, var det kandidatene på studieretning for medier og kommunikasjon som hadde best resultat, med en beståttprosent på 97.

av Torkelsen, Jan, publisert 20. juni 2006 | Skriv ut siden