0

Et tverrpolitisk utvalg nedsatt av KS la i oktober 2005 fram en Kommunal Offentlig Utredning (KOU) som konkluderer med at kommunene må få økt lokalt ansvar for sin inntekstdannelse. Sentralstyret i KS har, etter en høringsrunde, sluttet seg til hovedkonklusjonene i KOU-en. Forslaget om at den enkelte kommune får frihet til å øke eller redusere skattøren med inntil to øre vil ha stor betydning for lokaldemokratiet og samfunnsutviklerrollen.

Sentralstyret i KS nedsatte 2. mars 2005 et KOU-utvalg som fikk i oppdrag å lage en utredning om friere lokal inntektsdannelse. Utgangspunktet for utredningen er det økte presset på lokaldemokratiet og utfordringen slik den er formulert i KS’ strategidokument 2004-2008 vedtatt av Landsstyret:
”Lokalt handlingsrom forutsetter større kontroll over egne inntektsmuligheter og utgifter enn kommunesektoren har i dag. Innbyggerne må derfor i større grad kunne påvirke lokale prioriteringer ved at kommunene og fylkeskommunene kan fastsette egne ambisjoner og skattenivå.”

Dette innebærer at en reform på dette området må være en demokratireform som gir økt nærhet og full frivillighet for kommunene i forhold til de foreslåtte tiltakene. Spørsmålet om større lokal kontroll over inntektsmulighetene er også sentralt for utvikling av det lokale handlingsrommet og folkestyret.

Landstinget har prioritert at KS skal arbeide også for dette gjennom vedtaket om at:
”En større del av verdiskapingen og skatteinntektene beholdes i kommunene.”

På basis av Landstingets og Landstyrets vedtatte strategier ble KOU-en behandlet i Sentralstyret etter den avsluttede høringen i kommunesektoren, synspunkter fra andre sentrale samfunnsaktører og den politiske utviklingen. I medhold av strategiene behandlet Sentralstyret utredningen og det videre arbeidet.

Kommunalministeren har overfor offentligheten bekreftet at regjeringen vurderer en friere beskatningsrett, og kommunesektoren bør være med i de politiske prosesser og en debatt som så sterkt berører den selv.

Lokaldemokratikommisjonen anbefalte også en friere beskatningsrett, og Regjeringen vil ventelig legge fram en stortingsmelding der dette behandles vinteren 2007. For at kommunesektoren og KS skal få sin naturlig sentrale plass i de politiske prosessene og debatten, må aktivt interessearbeid settes i gang nå.

Saksbakgrunn til Sentralstyret

KOU 2005:1 - Egne inntekter for kommunene

av Peersen, Tor, publisert 22. juni 2006 | Skriv ut siden