Hovedutvalget reiser en formell innsigelse til kommuneplanen fordi det ikke er samsvar mellom en nylig vedtatt kommunedelplan for Borøya, en vedtatt reguleringsplan for Ny-Hellsund og det nye forslaget til kommuneplan. Når framstillingen i kommuneplanen gjøres korrekt er innsigelsen å betrakte som løst, uttrykker hovedutvalget i vedtaket.
Med bakgrunn i forbudet mot å bygge i 100-metersbeltet langs sjøen, samt nasjonal og fylkeskommunal politikk, reiser hovedutvalget også innsigelse til videre utbygging av et byggeområde for bolig mellom Tånevik og Eid, et byggeområde for bolig ved Ålo og et næringsområde med mer ved Nedre Knibe, for de områdene eller deler av områdene som ligger i 100-metersbeltet.
Det reises videre innsigelse til et sjømotorsportanlegg syd for Rivenes, ettersom det ikke er forenelig med bruken av friområdene Rivenes og Østre Kuholmen og landskapsvernområdet Oksøy - Ryvingen. Hovedutvalget signaliserer at fylkeskommunen vil kunne bidra til å få i gang en prosess mellom kystkommunene for å se på eventuelle egnete områder til sjømotorsportsanlegg.
Hovedutvalget opprettholder en tidligere reist innsigelse til en reguleringsplan for Geitetangen/Prestbukta.
Søgne kommune har åpnet opp for spredt boligbygging på Repstad. Repstad er et av landsdelens best bevarte klyngetun. Å åpne opp for spredt boligbygging i området vil være i konflikt med dette kulturmiljøet. Det reises derfor innsigelse til det foreslåtte området for spredt utbygging.
En utbygging av golfbane på Tag vil, etter hovedutvalgets oppfatning, gi betydelige utfordringer i forhold til planlegging og gjennomføring med hensyn til kulturminner, miljø og kulturlandskap. Hovedutvalget tar forbehold om å kunne komme med innsigelse til den videre planleggingen av dette området, hvis ikke kulturminneinteressene blir godt nok ivaretatt.
Et forslag til ny gang- og sykkelvei langs Toftelandsveien kan aksepteres, selv om den vil gå langs et varig vernet vassdrag. I den videre planleggingen bør en, slik hovedutvalget ser det, tilstrebe og beholde vassdragsbeltet langs Søgneelva i størst mulig grad.
Hovedutvalget fraråder utvidelse av Vedderheia boligområde inn i et sammenhengende regionalt friluftsområde. Kommunen anbefales å avvente en eventuell utvidelse til man har fått avklart den fremtidige overordnete grønnstrukturen med eventuell markagrense gjennom ATP-areal og transportplan-prosjektet.

av Torkelsen, Jan, publisert 16. juni 2006 | Skriv ut siden