Fylkestinget slutter seg til strategiene i en utredning om stamveinettet som legger opp til en firefeltsvei til Mandal og tofelts motorvegstandard med tilstrekkelig sikkerhet og framkommelighetstilpasning videre til Rogaland grense, men beklager sterkt at rammene er utilstrekkelige for å sikre en fremdrift som er akseptabel for regionen. Fylkestinget er positiv til at fylkeskommunene er gitt økt myndighet over prioritering innenfor rammene til øvrige riksveier, men påpeker samtidig at for lave rammer og mange bindinger gjør at det blir lite spillerom til å utvikle riksveinettet på en god måte.
Fylkestinget er opptatt av trafikksikkerhetsarbeidet. Det vises igjen til behovet for en mer ambisiøs strategi for trafikksikkerhets-arbeidet i samsvar med nullvisjonen. I påvente av at veinettet på Agder kan utbygges til fullgod standard er det nødvendig å prioritere en sikkerhetsmessig utbedring av de mest ulykkesutsatte strekningene. Fylkestinget vil også påpeke at lokale nullvisjonsprosjekter i Vest-Agder har vist seg å være kostnadseffektive virkemidler for å formidle kunnskap og påvirke folks holdninger til trafikksikkerhet. Det anmodes om at Samferdselsdepartementet avsetter midler til å videreutvikle slike prosjekter også andre steder i landet.

av Torkelsen, Jan, publisert 21. juni 2006 | Skriv ut siden