Fylkestinget behandlet i dag generelle sider ved et forslag til ny kommuneplan for Søgne. Fylkestinget støtter planens intensjon om at Søgne kommune skal være en aktiv bidragsyter til en utvikling i Kristiansandsregionen. Tinget oppfordrer Søgne til aktivt å følge opp kommunens rolle og ansvar i regionen med vekt på regionale tilbud og funksjoner. Fylkestinget tilbyr Søgne samarbeid om viktige utviklingstiltak. På den restriktive siden uttaler fylkestinget at kommunen i sin planlegging bør unngå ytterligere utbygging i 100-metersbeltet langs sjøen. Med mindre det er sterke samfunnsmessige interesser som tilsier en slik utbygging vil fylkeskommunen vurdere innsigelser til nye planer og klage på eventuelle dispensasjonsvedtak i dette området.


 

Fylkestinget peker på at det i regionen er stor etterspørsel etter tilgang til sjøarealene, strandsonen og øyene. Som en del av et regionalt bolig- og arbeidsmarked oppfordres Søgne kommune til å legge til rette disse godene, eksempelvis båtplasser og båtutsettingsplasser, også for innlandsbefolkningen i regionen. Fylkeskommunen tilbyr samarbeid om å få utarbeidet en plan for lokalisering av småbåthavner i kommunen. Fylkestinget tilbyr også samarbeid om utnyttelse av sjøområdene. Inntil en plan for sjøområdene foreligger anbefaler tinget at det ikke tillates nye aktiviteter i sjøområdene.
Fylkestinget tilbyr videre kommunen samarbeid om vern og utvikling av Ny-Hellesund som en av fylkets fineste uthavner med et stort potensial for fremtidens opplevelsesturisme i fylket.
Fylkestinget mener også at Søgne kommune, som et ledd i en miljøvennlig transportløsning og for å øke tilgjengeligheten til Kristiansand, bør tilrettelegge for en sammenhengende gang- og sykkelvei i den sørlige delen av kommunen mot Kristiansand kommune.
Fylkestinget viser i tillegg til at det i tråd med tidligere politiske vedtak i fylkeskommunen etableres en arbeidsgruppe der fylkeskommunen og Søgne kommune vurderer utvikling av Søgne videregående skole på noe lengre sikt.
Dersom kommunen ønsker å prioritere bygging av en svømmehall som en viktig del av tilbudet til barn og unge signaliserer fylkestinget at fylkeskommunen vil prioritere prosjektet ved tildeling av spillemidler.

av Torkelsen, Jan, publisert 21. juni 2006 | Skriv ut siden