Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ga i dag, mot stemmene fra FRP’s to representanter, fylkesadministrasjonen fullmakt til å utarbeide en prosjektskisse for et ”Trygt hjem for en 50-lapp” -prosjekt primært i Kvinesdal-området. Prosjektskissen skal tas opp i hovedutvalget til videre behandling høsten 2006. Saken har tidligere vært behandlet politisk i fylkeskommunen med det resultat at en valgte å stille saken i bero til det foreligger en evaluering av et slikt prosjekt i Sogn og Fjordane og eventuelt i andre fylker. Det foreligger nå en slik evaluering.

 

Tiltaket ”Trygt hjem for en 50-lapp” har sin opprinnelse i Sogn og Fjordane og startet opp i 2002.
Begrunnelsen for tiltaket var å få ungdommene trygt hjem på nattestid, og trafikksikkerhet var tungt vektlagt. I starten var det ingen aldersbegrensinger, noe som medførte at andre aldersgrupper enn de tiltaket var myntet på benyttet seg av tilbudet. Senere er dette endret, slik at tilbudet nå er spisset til å gjelde aldersgruppen 16-24 år.
I evalueringen fra Sogn og Fjordane konkluderes det med at tiltaket virker og at det er relativt rimelig. Det skal til små reduksjoner i skadeantallet for at tiltaket skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt. En gjennomført spørreundersøkelse tyder på at det er mulig å overføre flere fra privatkjøring til kollektive transportmidler dersom det blir gjort noen endringer i tilbudet. En kan få flere brukere ved å informere bedre, utvide tilbudet gjennom flere avganger, ha tilbud også natt til lørdag og i ferier, og ved å ta bort kravet om forhåndsbestilling.
Fylkeskommunens administrasjon har registrert at det er stor interesse for å sette i gang et ”Trygt hjem” prosjekt også i Vest-Agder. Særlig er interessen stor i Listerregionen. Ulykkesanalysen som ble utarbeidet i forbindelse med ny strategiplan for trafikksikkerhet i Agder-fylkene, viser at Kvinesdal kommune ligger høyt når det gjelder ungdomsulykker. Dersom det er ønskelig å sette i gang et prosjekt også i Vest-Agder vil det, etter administrasjonens vurdering, være fornuftig å prøve dette ut i et område med dokumentert overvekt av ungdomsulykker. Kvinesdal-området peker seg da klart ut.
Fylkesadministrasjonen vil ta kontakt med Listerrådet med sikte på å utvikle en modell for å innføre et prøveprosjekt for ”Trygt hjem for en 50-lapp” primært i Kvinesdal-området. Det legges opp til å få nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra fylkeskommunen og Listerrådet med mandat til å utarbeide en prosjektskisse. Skissen til et prosjekt vil bli lagt frem for hovedutvalget til høsten, i god tid før budsjettdrøftingene, slik at finansiering av et eventuelt prosjekt kan innarbeides i fylkeskommunens budsjett for 2007.

av Torkelsen, Jan, publisert 16. juni 2006 | Skriv ut siden