Fylkestinget har tidligere signalisert vilje til å bidra til finansiering av veiforbindelsen sammen med kommunen, utbyggingsinteressene og grunneiere. Kalkylene var den gang på en fjerdedel av dagens kalkyler og dette er det nivået som fortsatt må ligge til grunn for det spleiselag fylkeskommunen kan delta i. Fylkestinget peker på at kostnader ut over dette må kommunen ta ansvar for å finne en løsning på.
I en analyse over alternative veitrasèer i heiområdet mellom Ljosland og Bortelid i 2003 ble prosjektet, ut fra et foretrukket trasèvalg, kalkulert til vel 19 millioner kroner uten tunnel og vel 79 millioner kroner med en tre kilometer lang tunnel. Nyere kalkyler viser en betydelig kostnadsøkning. En veiforbindelse uten tunnel er ved siste kostnadsberegning økt til over 70 millioner kroner.

av Torkelsen, Jan, publisert 21. juni 2006 | Skriv ut siden

Folkehelse er en overordnet målsetting i det interregionale Coast Alive prosjektet som Vest-Agder fylkeskommune nå blir med i sammen med partnerregioner i andre land omkring Nordsjøen. Gjennom prosjektet tar en sikte på å legge til rette for bedre folkehelse gjennom kulturopplevelser i kystlandskapet. Turstier, kystleden og andre miljøelementer vil bli tilgjengeliggjort på en bedre måte. Kulturminnene vil også bli synliggjorte og lagt til rette for publikum som en del av opplevelsen ved å være ute i naturen. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø bevilget i dag 17.500 Euro til å dekke fylkeskommunens prosjektandel.