Hovedmålsettingen for prosjektet i de to kommunene har vært å øke oppmerksomheten og kunnskapene i trafikksikkerhet i befolkningen. Dette fører til at holdninger og adferd endres og at en nærmer seg nullvisjonens intensjon om null drepte og null varig skadde i trafikken. Et viktig delmål har vært å komme i dialog med befolkningen i Farsund og Lyngdal gjennom bruk av massemedia, kursaktivitet for kommunalt ansatte og ansatte i lokale bedrifter, god kontakt med skolene, lag og foreninger, og ikke minst ved å være tilstede på arrangementer hvor folk samles.
I løpet av de tre årene nullvisjonsprosjektet i Lyngdal og Farsund har pågått, er trafikksikkerhet satt på dagsorden på en særlig måte. Arbeid som dreier seg om å endre folks holdninger og atferd tar tid, og det er meget ressurskrevende. Dette er også bekreftet gjennom en etterundersøkelse og evalueringen av prosjektet. Endringer av holdninger og atferd betegnes som en prosess i fire trinn, som dreier seg om å kjenne til ulike problemstillinger, forstå, akseptere og så til slutt endre atferd. Nullvisjonsprosjektet i de to kommunene har bidradd til at en er kommet et godt stykke videre i denne prosessen. Undersøkelsen viser er det en svak tendens til atferdsendringer i trafikken i området.
En av konklusjonene fra etterundersøkelsen er at tre år neppe er en tilstrekkelig lang periode til å få full effekt av det arbeidet som har vært utført. Det fremkommer fra de lokale aktørene at det er ønskelig med en videreføring av prosjektet. I løpet av prosjektperioden er det også ytret ønske om å utvide prosjektområdet til å gjelde hele Listerregionen.
For fylkeskommunen vil en forlengelse av nullvisjonsprosjektet i Lyngdal og Farsund medføre en ekstra kostnad på kr. 200.000, fordelt på kr. 100.000 i 2006 og kr. 100.000 i 2007.

av Torkelsen, Jan, publisert 16. juni 2006 | Skriv ut siden