Fylkestinget vedtok i dag en revidert Listerplan for kommunene: Flekkefjord, Farsund, Lyngdal, Kvinesdal, Hægebostad og Sirdal. I forbindelse med den politiske behandlingen i fylkeskommunen er det gitt tilslutning til et par nye punkter som vil bli innarbeidet i planen. Det ene går på at i forbindelse med å videreutvikle veistrekningen mellom Stavanger og Oslo for hydrogendrevne kjøretøyer må en ta sikte på et knutepunkt i Lyngdal. Det andre går på behovet for at videregående opplæring i Listerområdet bidrar til å skaffe nødvendig kompetanse. Derfor må en pågående vurdering av strukturen for de videregående skolene i Lister sees i sammenheng med Listerplanen.


 

Det har vært gjennomført en omfattende prosess med representanter fra fylkeskommunen og Listerrådet for å komme frem til det endelige planutkastet. Planen bygger opp om en visjon å utvikle Lister til en spennende og kreativ region sentralt i sør
I den nye Listerplanen er det satt opp hovedmål innen tre utvalgte planområder. Innen næring og konkurranseevne er målet at: Lister skal ha et næringsliv preget av optimisme, nyskaping og vekst, og som dermed gir grunnlag for økning i folketall og sysselsetting i området. Innen kultur og stedskvalitet er målet: Å gjøre Lister så attraktiv som mulig for fastboende, nyetablerte og tilreisende. Og innen kommunikasjon og transport er målet: For å oppnå økt folketall og vekst i hele regionen Lister skal alle former for kommunikasjon utvikles med sikte på å oppnå en best mulig bo-, arbeids-, utdannings- og serviceregion med høy trivsel for innbyggere og besøkende.
Listerplanen vil nå bli sendt til Miljøverndepartementet for endelig godkjenning

av admin, publisert 20. juni 2006 | Skriv ut siden