Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ønsker enstemmig å etablere et samarbeidsprosjekt knyttet til tettstedsutvikling mellom Vest-Agder fylkeskommune og Audnedal kommune etter ønske fra kommunen. Audnedal kommune ønsker større vektlegging av tettstedsutvikling som en viktig strategi for å skape bolyst i kommunen. I den forbindelse er det startet opp et arbeid med kommunedelplaner for Byremo og Konsmo. Hovedutvalget valgte Janne Djupvik (SP) (bildet) som hovedutvalgets representant til styringsgruppen for samarbeidsprosjektet.

 

Audnedal kommune har i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen sett et behov for å få til et større engasjement blant kommunens innbyggere. Samarbeidsprosjektet er en oppfølging av fylkeskommunens innspill til rulleringen av kommuneplanen. Der ble det påpekt at tettstedsutvikling er en svært viktig strategi for alle kommuner og spesielt for innlandskommuner som må arbeide aktivt for å opprettholde folketallet og skape bolyst. Audnedal kommune har fulgt dette opp med en politisk behandling av saken og ved å sette stedsutvikling på dagsorden i kommunen.
Hovedutvalget forutsetter at det utarbeides et utfordringsnotat til styringsgruppen som utgangspunkt for en mulighetsanalyse. I utfordringsnotatet må de konkrete mål og strategier for tettstedsutviklingen belyses og nødvendige tiltak identifiseres, samtidig som det fremlegges en ajourført fremdriftsplan.

av Torkelsen, Jan, publisert 16. juni 2006 | Skriv ut siden