Sørlandet sykehus HF har utarbeidet et forslag til strategiplan for foretaket for perioden 2007 til 2009. Planen skal behandles i helseforetakets styre 16. juni. Forslaget er sendt på høring. Da fylkesutvalget i dag behandlet høringssaken fremhevet utvalget spesielt behovet for å sikre at Sørlandet sykehus HF får nødvendige økonomiske ressurser. Dette er nødvendig for å opprettholde og vedlikeholde lokalsykehusfunksjonene, styrke det geriatriske fagfeltet, etablere sengene på avdeling for lindrende behandling og utvikle langsiktige samhandlingssystemer med kommunene innen psykisk helsevern og for mennesker med kroniske lidelser.

 

Fylkesutvalget ser det som gledelig at sykehuset har fått tatt i bruk hele nybygget ved Avdeling for Rus- og avhengighetsbehanding på Kongsgård i Kristiansand. Fylkesutvalget har merket seg at de nyeste plassene er prioritert for pasienter med dobbeltdiagnose rus/psykiatri. Dette er en voksende pasientgruppe i samfunnet.
Fylkesutvalget viser også til at behovet for forebyggende virksomhet fremheves i strategidokumentet. Dette er et område hvor fylkeskommunen har et særlig ansvar. Fylkesutvalget er positivt til samarbeidsprosjekter på dette området.
Gjennom sykehusreformen og foretaksorganiseringen forsvant det regionale eierskapet til sykehusene. Det anses nå som viktig å trekke inn regionale og lokale demokratiske institusjoner i planarbeid som omfatter befolknings levekår og helse. Fylkesutvalget er positivt til at det nå er valgt inn aktive politikere i foretakenes styrer. Fylkesutvalget håper dette vil styrke forbindelsen til og samhandlingen med folkevalgte organer.
Planen som legges frem tar opp viktige områder i forhold til pasientbehandling, samhandling med kommunene, forskning og ledelse. Planen prioriterer tiltak innen geriatri, kreftbehandling, kroniske sykdommer og psykisk helsevern.

av Torkelsen, Jan, publisert 6. juni 2006 | Skriv ut siden