Fylkestinget godkjente en gjennomsnittlig bompengetakst på 140 kroner og at enkelttakster utarbeides ut fra fastsatte takstretningslinjer for bompengeprosjekter.
Fergen til Hidra er en riksvegferge. Den kom i drift i 1972. Den nåværende fergen har trafikkert strekningen siden 2001. Den 2875 meter lange tunnelen som skal erstatte fergesambandet er kalkulert til en kostnad på 277 millioner kroner.
Beboerne på Hidra- rundt 600 innbyggere - har arbeidet for en fastlandsforbindelse siden 1968. I mars 2003 ble Hidra bompengeselskap etablert. Selskapet skulle i første omgang være et planutvalg for å utarbeide en bompengesøknad til Stortinget for i neste omgang å stå for innkrevingen av bompengene som et delbidrag til finansieringen av fastlandsforbindelsen. Statens vegvesen, Region sør har stått for utarbeidelsen av bompengesøknaden i nært samarbeid med styret i bompengeselskapet.
Det er nasjonale regler for godkjenning av fergeavløsningsprosjekter. Det har vært en del diskusjoner om tolkingen av disse reglene. Særlig har det gått på hvilke midler en kunne disponere fra innsparte fergemidler. Også tidsbegrensingen på 15 års bompengeinnkreving med mulighet for forlengelse har vert et hinder for utarbeidelse av en bompengesøknad for Hidra landfast. I den senere tid er det gjort en del avklaringer på dette og det er nå vedtatt et fergeavløsningsprosjekt med 20 års bompengeperiode. Dette har gitt grunn til at det nå er åpning for å utarbeide en bompengesøknad for Hidra landfast.
Fylkestinget er opptatt av trafikksikkerheten i forbindelse med fastlandsforbindelsen. Tinget ønsker at dersom Stortinget vedtar forbindelsen så ønsker en at det utarbeides en oversikt over hvilke konsekvenser økt trafikk på Hidra vil ha for trafikksikkerheten.

av Torkelsen, Jan, publisert 21. juni 2006 | Skriv ut siden