Fylkeskommunens pilotprosjekt med utleie av bærbare PC-er til elever i videregående skoler skal evalueres til høsten. Fylkestinget gikk i dag enstemmig inn for å foreta en gjennomgang av prosjektet som ble startet opp første halvår 2005. Målet med tiltaket har vært å prøve ut en ordning med PC-basert undervisning i de videregående skolene i Vest-Agder. Fire skoler var med i prosjektet i 2005. Det er nå fremsatt ønske fra ytterligere tre videregående skoler i Vest-Agder om å bli med i forsøket. Etter evalueringen vil det bli vurdert hvordan en eventuell videreføring av ordningen bør finansieres.

En videreføring av prosjektet i 2006 medfører et investeringsbehov på 4,5 millioner kroner. Det vil kreve et innkjøp av 650 nye PC-er. Av investeringskostnaden vil ca 1,3 millioner kroner bli tilbakebetalt av elevene.
Evalueringen vil spesielt fokusere på elevenes totale kostnader til læremidler. Den må også se på en leieordning kontra rent utlån av PC-er på skolene. Det anses som ønskelig at alle de fylkeskommunale videregående skolene i Vest-Agder praktiserer den samme ordningen overfor elevene. Det er også ønskelig å få vurdert merkostnader ved skolene dersom det blir åpnet for at elevene kan ta med seg egne PC-er. Evalueringen bør også innbefatte vurdering av om alle elevgrupper har behov for egen PC. Etter at evalueringen er foretatt, vil fylkesrådmannen fremme en politisk sak med forslag til løsning på ordningen med elev PC-er.

av Torkelsen, Jan, publisert 23. juni 2006 | Skriv ut siden