Arbeidet med Nasjonal Transportplan 2010 – 2019 har nå startet opp. I Vest-Agder fylkeskommune pågår for tiden behandlingen av fylkeskommunens innspill til planen. Da fylkesutvalget i dag behandlet forslaget til Nasjonal Transportplan var blant annet utviklingen av Kristiansand lufthavn på Kjevik et av temaene. Fylkespolitikerne er opptatt av å få modernisert flyplassen. En vil ha gjennomført utbygging av både rullebanen og ha anlagt en ny adkomstvei. Dette bør etter fylkesutvalgets mening være på plass innen 2009. Fylkestinget avgir fylkeskommunens endelige innspill 20. juni.

Fylkesutvalget beklager at departementet i stor grad fritar Avinor fra forpliktelser til å synliggjøre mål og strategier i Nasjonal Transportplan - prosessen. Fylkesutvalget er positivt til Avinors planer for utbygging av Kristiansand lufthavn Kjevik og vil videreføre samarbeidet med Avinor og de øvrige interessentene i landsdelen for at Kjevik skal kvalifisere til en plass i kategorien for store flyplasser.
Fylkesutvalget ser det som avgjørende for en fortsatt positiv utvikling på Kjevik at Avinor og Statens vegvesen avsetter tilstrekkelig med ressurser til å fullføre nødvendig og samordnet utbygging av rullebanen og ny atkomstveg innen 2009.
Vest- Agder fylkeskommune støtter for øvrig opp om det lokale arbeidet med å utvikle flytrafikk på Lista.

av admin, publisert 6. juni 2006 | Skriv ut siden