Da fylkestinget i går behandlet forslaget til Nasjonal Transportplan for perioden 2010 til 2019 var utviklingen av Kristiansand lufthavn på Kjevik et av temaene. Fylkestinget vil ha gjennomført utbygging av både rullebanen og ha anlagt en ny adkomstvei. Dette bør være på plass innen 2009. Fylkestinget beklager at Samferdselsdepartementet i stor grad fritar Avinor fra forpliktelser til å synliggjøre mål og strategier i forbindelse med utarbeidelsen av Nasjonal Transportplan.


 

Fylkestinget er positivt til Avinors planer for utbygging av Kristiansand lufthavn Kjevik. Avinors pågående og planlagte investeringer på Kjevik beløper seg til flere hundre millioner kroner Fylkeskommunen vil videreføre samarbeidet med Avinor og de øvrige interessentene i landsdelen for at Kjevik skal kvalifisere til en plass i kategorien for store flyplasser.
Det er mange utbyggingsplaner på og omkring flyplassen. Dette gjelder blant annet utenlandsterminal, parkeringshus og nytt tårn. Videre er det planer om lokaliteter til eventuell fremtidig flygerutdanning og et mulig nytt hotell. Forsvaret ønsker også å foreta en planmessig gjennomgang av deres areal. Nye sikkerhetskrav fra EU krever utvidelse av rullebanen i både lengde og bredde. Det arbeides i tillegg med å samordne utvidelsen av rullebanen med ny atkomst til terminalen syd for rullebanen.
Utbyggingsinitiativene krever en ny godkjent reguleringsplan for området og en konsekvensutredning. En ferdig plan vil foreligge rundt mars 2007. Rammen for arbeidet er satt til 1 million kroner. Fylkesutvalget vedtok i mai at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra til videreutvikling av Kjevik lufthavn i Kristiansand. Det innebærer at fylkeskommunen skal delta aktivt i en planprosess for videreutvikling av lufthavnen og omkringliggende arealer. Arbeidet omfatter både en konsekvensutredning og en reguleringsplan. Vest- Agder fylkeskommune går inn med inntil 334.000 kroner. Det utgjør en tredjedel av kostnadene til prosjektet. De to andre partene i arbeidet - Avinor og Kristiansand kommune - finansierer resten.
Fylkestinget ser det som avgjørende for en fortsatt positiv utvikling på Kjevik at Avinor og Statens vegvesen avsetter tilstrekkelig med ressurser til å fullføre nødvendig og samordnet utbygging av rullebanen og ny adkomstveg innen 2009.

av Torkelsen, Jan, publisert 21. juni 2006 | Skriv ut siden