Fylkesrådmannen rår til at fylkesutvalget treffer slikt vedtak:

Fylkesutvalget støtter initiativet fra Strømmestiftelsen om opprettelsen av et Agdersenter for kultursamarbeid med utviklingslandene. Fylkesutvalget er enig i at arbeidet med dette føres videre gjennom et forprosjekt som fylkeskommunen finansierer, og det bevilges foreløpig kr. 100.000 til dette over posten regionale utviklingsmidler i 2006. Fylkesordføreren og fylkesvaraordføreren deltar i styringsgruppen, mens regionalavdelingen ivaretar sekretærfunksjonen fra fylkeskommunens side.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Aust-Agder fylkeskommune.
 
Saken kommer til behandling i fylkesutvalget 29. august i år.

SAKSOPPLYSNINGER

Med bakgrunn i samtaler Strømmestiftelsen og Regionalavdelingen har hatt i siste halvår, inviterer nå Strømmestigftelsen fylkeskommunene til et samarbeid om utvikling av et Agdersenter for kultursamarbeid med utviklingslandene. Det ligger to viktige hovedbegrunnelser og erfaringer for et slikt initiativ:

-         Samarbeid og bistand med utviklingslandene innenfor kulturfeltet kan være meget gode utviklingsprosjekter. Strømmestiftelsen har sjøl erfaring for dette, og fylkeskommunen er også i beskjeden grad engasjert ved at en medarbeider er ansatt på et slikt prosjekt i Mozambique.

-         Oppfølging av bistandsarbeid er krevende også kompetansemessig. Fylkeskommunen har vært gjennom et samarbeid med Utenriksdepartementet som tok utgangspunkt i at viktig kulturell kompetanse finnes regionalt i Norge. Dette er kompetanse som er avgjørende for Norge i et utenrikskulturelt samarbeid, også med utviklingslandene.  Vest-Agder fylkeskommune har nasjonal kompetanse spesielt innenfor kystkultur.

Resultatet av Strømmestiftelsens forslag kan bli en selvstendig enhet (=senter) for kultur og utvikling på Sørlandet, foreløpig kalt Agder-senter for kultursamarbeid med utviklingslandene. Oppgavene til et slikt senter ser Strømmestiftelsen foreløpig for seg knyttet til:

-         Administrasjon av utviklingsprosjekter rettet mot kultursektoren i sør

-         Utvekslingsprosjekter mellom norske kulturaktører og ditto samarbeidsland i sør

-         Presentasjon av ikke-vestlig kultur i Norge

-         Kunnskaps og nettverksutvikling knyttet til kultur og utvikling

-         Bidra til internasjonal styrking av UNESCO-konvensjonen for kulturelt mangfold

I en verden hvor regionene får en stadig viktigere rolle, det vil si at ikke alle initiativ og bevilgninger skal styres av nasjonalstatene, kan vi se for oss at en del av den norske u-hjelpen håndteres av denne enheten. Vi tror en slik utvikling er viktig for å få til en mer målrettet og større effekt av den norske u-hjelpen. Vi tror også at dette vil ha positive effekter på integrering av folk fra andre land i Norge ved at erfaring fra samarbeid med andre land får en større kontaktflate i Norge både politisk og folkelig.

Å se for seg et slikt senter på Sørlandet vil være i tråd med landsdelens lange tradisjoner innenfor internasjonalt samarbeid, det være seg innenfor forretningsliv og handel eller innenfor bistand og utvikling. Og etter vår vurdering trenger Sørlandet å bygge opp et slikt senter som en del av infrastrukturen i en ny Sørlandsregion. Det finnes flere institusjoner på Sørlandet som kan bidra med innhold og kompetanse i et slikt senter, men vi deler Strømmestiftelsens vurdering at fylkeskommunene nok må være drivkraften for å få dette til.   Fylkeskommunen besitter så vel kompetanse som økonomi og representerer hele landsdelen.  Det bør også nevnes at fylkeskommunen gjennom samarbeidet med Utlendingsdirektoratet (UDI) om kurs for tverrkulturell kompetanse og med Utenriksdepartementet om utenrikskulturell profilering har noe erfaring fra området som vil være nyttig i arbeidet.

Strømmestiftelsens forslag er at det igangsettes et arbeid med mål om å få realisert et slikt senter og at første fase i dette arbeidet er igangsetting av et forprosjekt ledet av en styringsgruppe med et sekretariat/prosjektutvikler.  Forprosjektet skal avklare

-         Målsetting og mandat for senteret

-         Oppgaver og finansiering

-         Styringsmodell, herunder samarbeid med nasjonale myndigheter

Forprosjektrapporten skal gi beslutningsgrunnlag for om man skal gå videre med å etablere senteret, enten som et prosjekt i første omgang eller fullt ut.

Strømmestiftelsen kan som organisasjon ut fra sitt formål, naturlig nok, ikke legge penger i å utrede dette, men man vil kunne bidra med sin kompetanse. Det er derfor fylkeskommunen som må bekoste utredningen for å få fram forprosjektet. Vi ser for oss at det praktiske arbeidet vil bli utført i et samarbeid mellom Strømmestiftelsens organisasjon og fylkeskommunenes regional avdelinger. Det er behov for økonomiske midler til å betale Strømmestiftelsen samt andre bidragsytere. Noe reisevirksomhet er trolig også nødvendig.  Det beste ville være også om man i forprosjektet kunne komme fram til et pilotprosjekt for kultur og utvikling som kunne igangsettes parallelt med den videre organisasjonsutvikling av senteret. Vi foreslår foreløpig å avsette kr. 200.000 til forprosjektet og ser for oss at et prosjektforslag skal kunne foreligge senest i løpet av første halvår 2007.

Det er viktige politiske mål knyttet til dette arbeidet. Vi foreslår derfor at styringsgruppa for forprosjektet får en politisk sammensetning med fylkesordfører og fylkesvaraordfører fra hvert fylke og to fra Strømmestiftelsen.

Prosjektet er at av flere viktige og nye samarbeidsprosjekt mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune og inngår i ”Regionalt utviklingsprogram for Agder i 2006”.

Med denne bakgrunn fremmes forslag til vedtak som gjengitt.

av Peersen, Tor, publisert 23. august 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer