Fylkesutvalget uttrykte seg i dag  tilfreds med at virkeområdet for bruk av distriktspolitiske virkemidler i Vest-Agder er utvidet med Marnardal, Farsund og Flekkefjord kommuner.  Dette gir muligheter for sterkere innsats fra offentlig side i den omstilling og nyskapning som bedriftene i disse kommunene står overfor.  Det forutsettes at utvidelsen følges opp med økte økonomiske rammer fra staten til fylkeskommunen. Vest-Agder fylkeskommune ønsker et møte med Kommunal og Regionaldepartementet om saken før statsbudsjettet for 2007 legges frem 6. oktober.

I Stortingsmeldingen ”Hjarte for heile landet.  Om distrikts og regionalpolitikken”, som forelå i juni, fremgår det blant annet at: ”Regjeringa legg vekt på å støtte opp om fylkeskommunane si rolle som samfunnsutviklar og regional utviklingsaktør. Rolla som regional utviklingsaktør er knytt til fylkeskommunens planansvar og til oppgåver som videregåande opplæring, samferdsel, kultur, kulturminnefeltet, folkehelsearbeid og ikkje minst næringsutvikling.
Regjeringa vil byggje opp under ei målretta satsing på å utvikle næringsverksemd ut frå regionale fortrinn og potensial for å auke verdiskapninga og leggje til rette for å skape arbeidsplassar der folk bur.
Regjeringa meiner at alle kommunane i dei distriktspolitiske virkeområdet bør ha økonomiske midlar til å stimulere til lokal næringsutvikling, og vil medvirke til dette gjennom satsing på kommunale næringsfond via fylkeskommunane. Ein ser positivt på at midlane blir nytta i samarbeid med fleire kommunar i regionale næringsfond. "
Utvidelsen betyr at Vest-Agder får over halvparten av kommunene innenfor virkeområdet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. august 2006 | Skriv ut siden