Da Miljøverndepartementet tidligere i sommer åpnet for ny trasé for E39 i tunnel på strekningen fra Gartnerløkka til Hannevikdalen i Kristiansand ble det uttrykt som en forutsetning at merkostnadene ved tunnelalternativet skal dekkes inn uten statlig medfinansiering, og uten at dette får konsekvenser for øvrige tiltak i "Samferdselspakke for Kristiansandsregionen". Videre ble det lagt til grunn at lokale myndigheter og Statens vegvesen i samarbeid utarbeider en finansieringsplan for merkostnadene. Det ble presisert i departementets vedtak at det forutsettes tilslutning til finansieringsplanen fra Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune.

Saken om trasèløsning for ny E-39 mot vest fra Kristiansand sentrum har vært til behandling i Miljøverndepartementet fordi Statens vegvesen Region Sør fremmet innsigelse til tunnelalternativet.
Miljøverndepartementet mener at en bruløsning nær Kvadraturen vil bli svært skjemmende landskapsmessig, og vil redusere miljøkvaliteter og utviklingsmuligheter for denne delen av byen i svært stor grad. Ingen av bruløsningene er, etter departementets syn, akseptable ut fra miljø- og byutviklingsperspektiv. -I dette tilfellet har det derfor vært nødvendig å velge en tunnelløsning, selv om dette innebærer en større kostnad, uttrykker departementet.
Miljøverndepartementets vedtak gjelder den fysiske løsningen for veistrekningen. Det forutsettes at det arbeides videre med kostnadsdekningen.
Statens Vegvesen har vurdert at valg av tunnel vil gi ca. 325 millioner kroner i økte anleggskostnader i forhold til et høybrualternativ og 245 millioner kroner i forhold til et lavbrualternativ.
Vest-Agder fylkeskommune har gitt uttrykk for at utbyggingen av ny E39 er svært viktig. Fylkeskommunen har fokusert på ny E39 i fylkesplanen, og politisk har fylkeskommunen gått inn for en bruløsning som det beste alternativet. Fylkeskommunen har pekt på at merkostnadene ved tunnel ikke kan forsvares når en ser de samlede prioriteringene i Samferdselspakke for Kristiansandsregionen i sammenheng. Etter at det nå er kommet nye avklaringer i saken vil fylkespolitikerne få den på dagsorden igjen for måtte ta stilling til en eventuell tilslutning til kostnadssidene ved å gjennomføre veiutbyggingen ved en tunnelløsning.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. august 2006 | Skriv ut siden