Da fylkesordfører Thore Westermoen talte ved åpningen av den nye E-39-strekningen mellom Handeland og Feda i går ga han klar melding til både samferdselsministeren, representanter fra veimyndighetene og øvrige tilstedeværende om at veiprosjektene som inngår i Listerpakken må fullføres. -For Listerregionen er det avgjørende at alle veiprosjektene blir gjennomført som forutsatt, slik at målet om å fremstå som et felles bolig- og arbeidsmarked blir realisert. Det er også viktig i forhold til å kunne opprette fornuftige bussforbindelser mellom kommunene.

-Den viktigste og mest omfattende delen av Listerpakken er nå klar til bruk. Men vi er ikke ved veis ende. Listerpakken mangler fremdeles mangler viktige veistrekninger for å være fullført. Gjennom omdisponeringer og tilleggsbevilgninger er riksvei 43 mellom Lyngdal og Farsund nå fullfinansiert og kan tas i bruk ved slutten av dette året.  Men riksvei 465 fra Opofte til Farsund og noen andre prosjekter må også på plass før vi kan si oss tilfreds med regionsbyggingen, understreket fylkesordføreren.
Det mangler i dag 118 millioner for å fullføre Listerpakken som forutsatt.  Av flere årsaker er pakken blitt dyrere enn beregnet på forhånd – særlig fordi man har støtt på veldig vanskelig fjell, men også fordi det er vedtatt nye veinormaler etter at pakken ble vedtatt i Stortinget. Dette har ført til mye dyrere tunneler.
Westermoen roste utbygger av den nye E-39-strekningen. -Det har gått imponerende fort å fullføre dette veiprosjektet fra byggestarten i mai 2004 og ferdigstillelsen nå i august 2006, med sju broer og åtte tunneler. Utbygger har organisert en imponerende logistikk og fremdrift, og det er blitt et veianlegg som i liten grad har gjort stygge inngrep i naturen. Dette er infrastruktur som vil få den aller største betydning for utviklingen av denne delen av landet vårt – næringsmessig og kulturelt og sosialt.
Fylkesordføreren unnlot imidlertid ikke å helle litt malurt i begeret på åpningsfesten. -Mens andre europaveiparseller får tre felt og midtdeler, er denne nyveien bygget som tradisjonell tofelts vei, og uten midtdeler. Selv om få har turt å klage høylytt - er dette faktum nokså hyppig kommentert. Til tross for at det er tenkt mye trafikksikkerhet på den nye E 39, er den nok ikke optimal. I dag ville vi lagt inn andre krav enn det som var tilfellet da veien ble vedtatt – særlig i forhold til midtdeler. Det må i lys av utviklingen fremover vurderes hvilke tiltak som kan iverksettes for at dette skal være en tryggest mulig vei, sa Westermoen som ironisk la til: -Det største rom i verden, er rommet for forbedringer!
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete kom med signaler som kan oppfattes som oppløftende. -E 39 er en del av Listerpakken. Jeg skal i møte med fylkesordføreren og ordførerne etter åpningen for å se hvor skoen trykker og hvordan vi kan få fullfinansiert hele pakken. Det er viktig at vi får gjennomført hele Listerprosjektet, sa hun. Hun la vekt på det å få redusert avstandskostnader blant annet fordi det er viktig for å  opprettholde bosetning over hele landet og ha levende distrikter. Dette vil  hun ha med når Nasjonal Transportplan skal utarbeides neste gang. Til Farsunds Avis lovte hun, i følge avisen, å få fullfinansiert de siste brikkene i Listerpakken. -Jeg har ikke penger på meg i dag, men vi skal finne en løsning sammen med ordførerne og fylkesordføreren, sa hun.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. august 2006 | Skriv ut siden