Det foregår et omfattende interkommunalt samarbeid i Norge. En rapport fra ECON Analyse, laget på oppdrag for Kommunes Sentralforbund, antyder at omfanget nå er så stort at det truer lokaldemokratiet, skriver Aftenposten.  Rapporten konkluderer med at samarbeidet over kommunegrensene mangler politisk styring og kontroll. Et flertall av politikere som har deltatt i undersøkelsen mangler oversikt over hvor mange samarbeidsprosjekter kommunen deres deltar i.

- Det er grunn til å stille spørsmål om lokalforvaltningen skal baseres på mer interkommunalt arbeid. Det har fått et betydelig omfang, på tross av de svakhetene det har, sier seniorrådgiver Jørund Nilsen hos ECON Analyse til Aftenposten. ECON har studert 15 kommuner i tre regionråd. De tre regionrådene er Knutepunkt Sørlandet, Midt-Telemarkrådet og Midtre Namdal Regionråd.
- Kommunene kan ha hoppet inn i dette i et omfang som kan ha gått ut over kvaliteten. Vi må derfor bevisstgjøre politikerne for å sikre den politiske styringen av samarbeidstiltak, uttaler KS-direktør Olav Ulleren.
I debatten om kommunestrukturen har interkommunalt samarbeid har vært trukket frem som et alternativ til kommunesammenslåinger. Samarbeidet skal ha gitt kommunene økt kompetanse og reduserte utgifter hevdes det.  Men ulempene er mange. Ut over manglende politisk styring avdekker rapporten dårligere tilgjengelighet, sentralisering av arbeidsplasser og indirekte demokrati.
Hvorvidt temaet er aktuelt i forbindelse med regionreformen gjenstår å se til regjeringens stortingsmelding om denne foreligger om et par måneder. Tidligere var det en forvaltningsmessig oppfatning at når oppgaver er for kompetansekrevende og for kostbare og dermed for store for kommunenivået bør de flyttes opp i forvaltningssystemet. For å ivareta slike oppgaver under god folkevalgt styring vil en løsning kunne være å legge oppgavene til regionalnivået.

av admin, publisert 23. august 2006 | Skriv ut siden