Fylkesrådmannen rår i sin innstilling av 2. august 2006 til at fylkesutvalget godkjenner at Vest-Agder fylkeskommune innleder samarbeid med Havforskningsinstituttet, Forskningsstasjonen Flødevigen om marin kartlegging av kystnære fiskeressurser, vegetasjonsforhold og naturtyper i sjøen i Vest-Agder. Dessuten at det tas kontakt med kystkommunene om samarbeid og fordeling av utgifter.
Det foreslås bevilget kr. 500.000 av regionale utviklingsmidler i 2006 til oppstart av prosjektet. Øvrige bevilgninger innpasses i de årlige budsjetter framover. Saken kommer til behandling i fylkesutvalget 29. august i år.

SAKSOPPLYSNINGER

Havforskningsinstituttet har laget et prosjektutkast ved sin forskningsstasjonen i Flødevigen om ”Biologiske verdier i sjø, marin kartlegging av kystnære fiskeressurser, vegetasjonsforhold og naturtyper i Vest-Agder fylke”.

Regionalavdelingen har noen tid samtalt med Forskningsstasjonen Flødevigen om denne saken. Det har sin bakgrunn av at det i de fleste kommuneplanene etterspørres denne type kartlegging som bakgrunn for at behovet for å regulere selve sjøarealene blir stadig viktigere. I forbindelse med en utvinning av eventuelle gass/oljefunn vil også en slik kartlegging være viktig.

Dette er tidligere også drøftet med Fiskerimyndighetene, men denne etaten har til nå ikke hatt kapasitet til å følge opp. Vi syns derfor nå det er flott at vi har fått dette forslaget fra Flødevigen.

Vi nevner også at Aust-Agder fylkeskommune har foretatt denne kartleggingen i alle sine kommuner og at resultatene etter hvert nå blir lagt ut på nettet. Å få det samme faktagrunnlaget for hele Agder vil være viktig for den felles regionplan som vi nå setter i gang arbeidet med. Prosjektet vil, om det vedtas, også være en del av felles regionalt handlingsprogram for Agder i 2006.

Prosjektet har en kostnadsramme for alle kystområdene i Vest-Agder, slik det framgår av prosjektforslaget på kr. 4.982.600,- eks mva.

Havforskningsinstituttet legger sjøl inn en egenandel på kr. 930.000, mens resten foreslås dekket med 50% på kommunene og 50% på fylkeskommunen. Den fylkeskommunale andelen blir kr. 2.030.000 eks moms. Vi opererer her uten moms da momsutgiften blir refundert.

Det foreslås at det bevilges kr. 500.000 over regionale utviklingsmidler i 2006 som oppstartkapital til prosjektet slik at Havforskningsinstituttet kan starte forberedelsene. Denne bevilgning vil gå til fratrekk på de oppsatte beløp senere år. Øvrige utgifter vil bli innpasset i næringskapitlet i perioden 2007 – 2010.

Det er i prosjektet forutsatt at det er fylkeskommunen som inngår avtale med den enkelte kommune. Saken er ikke drøftet konkret med kommunene enda, da vi syns det er viktig at fylkeskommunens deltagelse først blir avklart. I prosjektplanen er det satt opp en rekkefølge på undersøkelsen fra øst mot vest i fylket. Dette kan det bli endringer på etter samtalene med kommunene. Vi vil tro blant annet at det er aktuelt å prioritere undersøkelser i Farsund allerede i 2007 som en del av forberedelsene knyttet til olje/gassletingen. Vi legger til grunn en 50/50 deling av utgiftene med kommunene, men er åpne for å drøfte en annen fordeling om det er grunner for det.

Prosjektet vil bli løpende rapportert til fylkesutvalget etter hvert som rapportene for den enkelte kommune blir ferdig.

Med denne bakgrunn fremmes forslag til vedtak som referert

av Peersen, Tor, publisert 15. august 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer