Årets lønnsoppgjør fører til store merkostnader for fylkeskommunen. I tillegg til lønnsjusteringer kommer effekten av den nye arbeidstidsavtalen til å slå kraftig ut. Det er totalt satt av 13,9 millioner kroner i fylkeskommunens årsbudsjett for å dekke lønnsvekst i 2006. De reelle kostnadene i forbindelse med lønnsoppgjøret ser ut til å bli 19,1 millioner kroner. Dette medfører en underdekning i lønnskostnader på i alt 5,2 mill kr. Dette fremgår i en fersk økonomirapport etter første halvår som nå sendes til politisk behandling.

KS har anslått at den nye arbeidstidsavtalen vil koste 0,09 prosent av lønnsmassen, det vil si 0,5 millioner kroner årlig for Vest-Agder fylkeskommune. Foreløpige utregninger viser imidlertid at arbeidstidsavtalen vil koste fylkeskommunen 3,2 millioner kroner for 2006. Helårsvirkningen av denne nye avtalen ser ut til å bli ca. 7,8 millioner kroner - eller 1,25 prosent av lønnsmassen - for 2007.
Etter 1 halvår 2006 viser prognosen i halvårsrapporten et forventet regnskapsmessig resultat på tilnærmet balanse for fylkeskommunen.  På utgiftssiden forventes merutgifter på 9,2 millioner kroner. Dette skyldes merkostnader i forbindelse lønnsoppgjøret, ubalanse innenfor fagopplæring og merforbruk i Vest Agder Kollektivtrafikk. Det forventes samtidig et mindreforbruk innenfor finanskostnader på 2,5 millioner kroner og økte konsesjonskraftinntekter med 6 millioner kroner

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. august 2006 | Skriv ut siden