Evalueringen vil fokusere på fem hovedområder.
Innhold og læringsutbytte
Problemstillingene blir knyttet til hvordan de nye læreplanene blir tatt i bruk. Evalueringen skal se på i hvilken grad man greier å heve elevenes utbytte av opplæringen gjennom de ulike tiltakene i reformen. Økt læringsutbytte, bedre læringsstrategier og bedre læringsmiljø vil være utgangspunkt for problemstillingene på dette området.
Tilpasset opplæring
Tilpasset opplæring for alle elever og lærlinger er ett av flere overordnede prinsipper for skole og lærebedrift. En sentral utfordring i Kunnskapsløftet er å legge til rette for en bedre tilpassing av opplæringen slik at alle elever og lærlinger får muligheter for mestring, læring og utvikling i samsvar med sine forutsetninger og behov. Evalueringen skal se på hvordan skoler og lærebedrifter legger til rette for tilpasset opplæring, og hvilke effekter dette har for elevenes og lærlingenes læring.
Struktur og gjennomføring
En viktig utfordring i reformen – særlig i videregående opplæring – er bedring av gjennomføringsgrad og kompetanseoppnåelse. Dette er utgangspunktet for en del strukturelle endringer både på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Evalueringen skal utrede hvilke effekter og konsekvenser disse strukturendringene har hatt.
Fag- og yrkesopplæring
Fag- og yrkesopplæring omfattes av flere av evalueringsområdene i Kunnskapsløftet. Selv om hovedmodellen for fagopplæring ikke er endret i reformen, er det likevel flere tiltak som vil ha konsekvenser for fagopplæringen. Evalueringen skal vurdere problemstillinger knyttet til lærebedriften som læringsarena, tilgangen på læreplasser og søkere til fag i forhold til skolenes tilbud på de ulike studieprogrammene.
Forvaltningsnivå og oppgavedeling i grunnopplæringen
Rolledelingen har betydning for gjennomføring av reformen, og evalueringen skal vurdere de ulike nivåenes arbeid med planlegging, tilrettelegging, iverksetting og gjennomføring av reformen. Dette gjelder både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fokus på valg av virkemidler og effekten av disse skal stå sentralt i evalueringen.
Evaluering av ”Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008” ble satt i gang høsten 2005. Denne evalueringen inngår i forskningsprogrammet og skal innhente erfaringer fra kompetanseutviklingstiltakene og gjennomføringen av dem i kommuner og fylkeskommuner. Mer informasjon om evaluering av kompetanseutviklingsstrategien
Organisering
Det er etablert et programstyre og en referansegruppe for evalueringsprogrammet.
Programstyret 
Programstyret er det øverste beslutningsorgan for evalueringen av Kunnskapsløftet og har det overordnede strategiske ansvaret for evalueringsprogrammet. Styret skal sikre høy forskningsfaglig legitimitet i evalueringsprogrammet.
Programstyret er sammensatt av representanter fra:
•  Agderforskning
•  Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
•  Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
•  Utdanningsforbundet
•  Klepp kommune
•  Skolverket, Sverige
•  Utdanningsdirektoratet
Oppnevningsperioden er fra 10. november 2005 til 1. september 2011.  Kunnskapsdepartementet er observatør i programstyret
Programadministrasjon
Det er etablert et sekretariat for evalueringsprogrammet i Avdeling for dokumentasjon i Utdanningsdirektoratet. Dette har ansvar for den daglige oppfølgingen av evalueringsoppdraget.
Referansegruppe 
Referansegruppen skal være en arena hvor sentrale myndigheter, skoleeiere, partene i arbeidslivet og organisasjonene drøfter prinsipper, strategier, og evalueringsområder knyttet til evaluering av Kunnskapsløftet.
Referansegruppene er sammensatt av følgende representanter og instanser;
• KS sentralt
• Skoleeierrepresentant fra kommunenivå (to representanter fra KS skoleledernettverk)
• Skoleeierrepresentant fra fylkeskommunenivå
• Utdanningsforbundet
• Skolenes landsforbund
• Norsk lektorlag
• Norsk Skolelederforbund
• Elevorganisasjonen
• Foreldreutvalget for grunnskolen
• Sametingets utdanningsavdeling
• Fylkesmannens utdanningsavdeling (representant fra arbeidsutvalget for utdanningsdirektører)
• Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
• Landsorganisasjonen
• Næringslivets Hovedorganisasjon
• Forum for fagopplæringssjefer
• Norges forskningsråd (representant fra programstyret for forskningsprogram innen utdanningsforskning)
• Nasjonalt råd for lærerutdanning
Kunnskapsdepartementet har en representant som observatør i referansegruppen.
Referansegruppen har to representanter i programstyret.
Det vil arrangeres enkelte felles møter mellom programstyret og referansegruppen.

av Holthe, Åse, publisert 15. august 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer