Rundt 13 000 av elevene som deltok i Elevundersøkelsen 2006 svarer at de blir utsatt for mobbing hver uke. Det utgjør  4,5 prosent av elevene som deltok i undersøkelsen. De opplever å bli mobbet en eller flere ganger i uka. Undersøkelsen er obligatorisk for 7. og 10. trinn, samt grunnkurs i videregående skole, men kan også gjennomføres for elever på andre trinn. Guttene opplever noe mer mobbing enn jentene, og det er noe mer mobbing på mellomtrinnet og ungdomstrinnet enn i videregående skole. Tallene har ligget på dette nivået de to siste årene.
Det første Manifest mot mobbing ble underskrevet 23. september 2002. Det nye Manifestmobbemotiv mot mobbing bygger på erfaringene fra de to forrige manifestperiodene. Partene legger særlig vekt på tydelig ledelse, lokal handling, å inkludere foreldrene og at tiltakene mot mobbing er koordinerte og langsiktige.
"Vi, regjeringen Stoltenberg, Kommunenes Sentralforbund, Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for grunnskolen, forplikter oss til å arbeide for at alle barn og unge skal ha et godt fysisk og profesjonelt miljø i barnehagen, på skolen, i skolefritidsordningen og andre organiserte fritidsaktiviteter. Vi vil arbeide for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering eller utestengning", heter det i det nye manifestet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. august 2006 | Skriv ut siden