Fylkesrådmannen rår til at fylkesutvalget treffer slikt vedtak:

Fylkesutvalget mener Quartfestivalen bør få status som knutepunktfestival fra 2007. Vest-Agder fylkeskommune ønsker å bidra til den regionale andelen av de økonomiske rammene. Den konkrete fordelingen av den lokale andelen mellom Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune, tas opp i forbindelse med budsjettarbeidet.

BAKGRUNN FOR SAKEN

Stiftelsen Quartfestivalen søkte 28. mars 2006 Kultur- og kirkedepartementet om å oppnå status som knutepunktfestival innen feltet rock-pop. Søknaden har en økonomisk ramme på 5 millioner kroner, hvorav 40 % forutsettes dekket av offentlige midler regionalt.

Hovedutvalg for kultur i Kristiansand kommune, vedtok allerede 26. mai 2004:

”Kristiansand kommune vil arbeide for at Quartfestivalen får status som knutepunktinstitusjon.”

I forbindelse med Quartfestivalens søknad om status som knutepunktinstitusjon, sendte kommunen et brev 26. juni 2006 til departementet der de gjorde oppmerksom på tidligere vedtak. Se vedlegg.

Kultur- og kirkedepartementet inviterte ledelsen i Quartfestivalen, kulturdirektøren i Kristiansand og fylkeskultursjefen i Vest-Agder til møte om denne søknaden 30. juni.     

Vest-Agder fylkeskommune har ikke tidligere fått noen henvendelse om eller behandlet denne saken.

SAKSOPPLYSNINGER

Knutepunktinstitusjon brukes som begrep for institusjoner som er fast inne på statsbudsjettet, der staten forplikter seg til å bidra med 60 % av budsjettet og regionale parter går inn med 40 %. Det følges også visse retningslinjer bl.a. for sammensetningen av styret (styreleder og 1-2 styremedlemmer skal være statlig oppnevnt, statlig oppnevnte styremedlemmer sammen med representanter fra de regionale tilskuddspartene skal være i flertall i styret).  Fra før har vi en knutepunktinstitusjon i Vest-Agder; Sørlandets Kunstmuseum.

Vi har i tillegg to regional-/landsdelsinstitusjoner, Agder Teater og Kristiansand Symfoniorkester, der bl.a. kriteriene er noe annerledes økonomisk (70-30% fordeling mellom stat og regionale parter) og i forhold til styresammensetning (flertall av statlig oppnevnte representanter). 

 

Quartfestivalen er Norges største musikkfestival og har eksistert i 15 år. Festivalen er en nonprofit stiftelse med to fast ansatte, 30 gruppeledere (sesongarbeidere) og ca. 750 frivillige. Stiftelsen Quartfestivalen med stifter Kristiansand Musikkråd, som står bak Quartfestivalen, arbeider for å utvikle en best mulig festival hvor et eventuelt overskudd i sin helhet går til fremtidige festivaler.

Stiftelsen Quartfestivalens har som hovedformål ”å arrangere en årlig musikkfestival med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale artister/kunstnere. Fremme interessen for moderne rytmisk musikk og beslektede musikkformer til et bredt publikum, bryte ned barrierer mellom ulike musikalske genre, fremme samarbeidet mellom musikkorganisasjonene i regionen og videreutvikle Kristiansand som festivalby.”

Stiftelsens ledelse består av rådsforsamling, styre, daglig leder og kunstnerisk leder.

Vest-Agder fylkeskommune er fra våren 06 representert i rådsforsamlingen med fylkeskultursjefen.

Totalbudsjettet for 2007 har en kostnadsramme på kr. 31. 126.000. Til dette er det søkt om ei inntektsramme når det gjelder offentlige tilskudd på kr. 5 mill. Finansieringen vil ut fra knutepunktinstitusjonens fordelingsnøkkel da bli kr. 3 mill. fra staten og kr. 2 mill. lokalt / regionalt. 

VURDERINGER

Quartfestivalen er landets største og viktigste internasjonale musikkfestival innen rock og pop. Festivalen er også aleine blant landsdelens store festivaler innenfor disse sjangrene.

Festivalen har i løpet av sine 15 år skapt ei merkevare, som er kjent langt utenfor Norges grenser.   

Festivalen har hatt og har stor betydning for musikkliv og utøvere både lokalt og nasjonalt.

Quartfestivalen har det siste året vært gjennom store omstillingsprosesser, og fremstår nå som gjennomarbeidet strukturelt og administrativt.   

En sikrere økonomi vil gjøre festivalarbeidet enklere og gi mulighet for mer langsiktig planlegging. Det vil også gi festivalen muligheter til enda mer å prioritere det faglig innhold i forhold til å arbeide med det kommersielle. 

Undersøkelser viser at ca. 1/3 av de besøkende er under 18 år. Det vil si at vi her har publikummere som er langt yngre enn ved mange andre av våre festivaler. Også i forhold til målgruppa for festivalen, vil det være en stor fordel å kunne holde billettpriser noe nede og kunne tenke minst mulig kommersielt.    

Festivalen har stor betydning regionalt, særlig for ungdomskulturen og identitetsbyggingen til landsdelen.

Festivalen går rett inn i fylkeskommunens visjon for kultur i Vest-Agder;

”Vest-Agder – fylket med et bredt og internasjonalt profesjonelt kulturtilbud for alle aldersgrupper.”

Etter at festivalen nå har vist sin berettigelse i 15 år er det viktig at festivalen får en fastere økonomisk basis. En knutepunktbevilgning på 5 mill. kr. (som omsøkt) vil bety et fylkeskommunalt bidrag på fra 0,7 mill. – 1,0 mill. kr. avhengig av avtale med Kristiansand kommune. Som knutepunktfestival vil festivalen få muligheter til sterkere og mer formalisert samarbeid med andre institusjoner, i tillegg til å opprettholde virksomhet også utenom festivaluka.

av Peersen, Tor, publisert 24. august 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer