Fylkesordførerne har på sitt sommermøte i Bergen denne uken utformet en uttalelse hvor det tas til orde for at regionene, i tillegg til nåværende fylkeskommunale oppgaver når det gjelder kollektivtransport og veger, må ha ansvaret for riksveger med unntak av stamveger («øvrige riksveger») med tilhørende fergestrekninger, kjøp av persontrafikk på jernbane for regionale ruter samt transportknutepunkter. De nye regionene bør ha ansvaret for flyplasser og kjøp av regionale flyruter samt bidra til utvikling av IKT infrastruktur. Konsekvensen av dette vil blant annet være at Statens vegvesens regionkontorer med fag- og planapparat knyttet til veger legges under de folkestyrte regionene.

Fylkesordførerne peker på at i dag er ansvaret for veger og kollektivtransporten fordelt på flere etater og forvaltningsnivåer. De mener et helhetlig regionalt ansvar for samferdsel vil gi et mer sammenhengende, effektivt og brukervennlig transporttilbud. Planlegging og styring av transportsystemet må ses i sammenheng i regioner som er store nok for effektiv oppgaveløsning. Dette gjelder både forholdet mellom de ulike transportmidlene og mellom investeringer og drift.
Det vises til at prioriteringer av og mellom transporttiltak krever politisk skjønn, avveining og tilpasning. Dette betyr at ansvaret for oppgavene og disponeringen av ressursene må desentraliseres fra staten til regionene. Større folkestyrte regioner vil være egnede arenaer for å foreta helhetlige prioriteringer innenfor samferdselspolitikken, og å samordne denne politikken med regional planlegging, utvikling og arealpolitikk.

av admin, publisert 10. august 2006 | Skriv ut siden