Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med en million kroner av regionale utviklingsmidler til sentrumsutvikling i Vennesla. Kommunen har, i følge et skriv til fylkeskommunen, forventninger om at fylkeskommunen bevilger 50 prosent av kostnadene på rundt ni millioner kroner.  Kommunen henviser her til en intensjonsavtale som er inngått med kommunen.

Det har forut for søknaden ikke vært drøftinger mellom kommunen og fylkeskommunens administrasjon om størrelsen på et fylkeskommunalt tilskudd. Fylkeskommunen vil nå ta initiativ til en dialog med kommunen om saken.
Fylkeskommunen har, i følge et saksfremlegg fra fylkesrådmann Tine Sundtoft, fulgt opp intensjonsavtalen ved å bevilge penger til omlegging av fylkesveien gjennom sentrum og ellers til planlegging og prosjektutvikling som forutsatt.  Det uttrykkes at det fra fylkeskommunens side at det selvsagt er ønskelig å kunne bidra med økonomisk tilskudd til en utvikling av Vennesla sentrum som anses som viktig.
Fylkeskommunen har gitt ulike tilskudd til sentrumsutvikling i kommunene. I kommuner som omfattes av distriktsvirkemidlene har fylkeskommunen gitt betydelige tilskudd, mens kommuner utenfor dette virkeområdet, som Vennesla, har fått en mindre andel. I fjor ytet fylkeskommunen 750.000 kroner i tilskudd til en elvepromenade i Flekkefjord. Prosjektet hadde en total kostnadsramme på 6,2 mill.kr.  Flekkefjord kommunes andel var 3,4 mill.kr..
Det forutsettes at Vennesla kommune legger frem en plan for fullfinansiering før tilskuddet utbetales.  Om hele tilskuddet fra fylkeskommunen kan utbetales i 2006 eller om det kommer senere vil fremgå av denne planen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. september 2006 | Skriv ut siden