Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet denne uken å frafalle en innsigelse som fylkeskommunen reiste i fjor vinter til en reguleringsplan for et nytt næringsområde på Grønndokkmoen i Lyngdal kommune. Kommunen har opplyst overfor fylkeskommunen at det i det nye industriområdet på Kvavik ikke finnes ledig kapasitet til å dekke etterspørselen etter næringstomter. Samtidig gir reguleringsbestemmelsene ikke lenger mulighet for etablering av handel i strid med ”Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder”.

Etter at hovedutvalget reiste innsigelse til reguleringsplanen for Grønndokkmoen i 2005, har kommunen nå vedtatt en reguleringsplan for utvidelse av industriområdet på Kvavik. Området er opparbeidet og tatt i bruk til næringsformål. Kommunen opplyser at behovene for nyetablering overskrider det som er mulig å få til innenfor Kvavik-området.
Når det videre gjelder forholdet til ”Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder”, anses innsigelsesgrunnlaget å være imøtekommet ettersom det nå er foreslått å begrense handelen til ”volumskapende” virksomhet og slik sett utelukke dagligvarehandel og lignende typisk sentrumsrelatert virksomhet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. september 2006 | Skriv ut siden