Fylkestinget får saken til endelig behandling 24. oktober. Fylkesutvalget anbefaler at fylkestinget skal opprettholde Vest-Agder fylkeskommunes tilskudd til teater og konserthuset med 87,4 millioner kroner. Dette er i samsvar med hva fylkestinget vedtok i desember i fjor i forbindelse med gjeldende økonomiplan for perioden 2006-2009.
Fremskrittspartiet fremmet forslag om å skrinlegge teater- og konserthusprosjektet. Partiet henviste til at finansieringen ikke er i tråd med de opprinnelige forutsetningene. Videre er ikke konsekvensene av en eventuell kostnadssprekk tilstrekkelig utredet. Fremskrittspartiets forslag ble kun støttet av partiets to representanter i fylkesutvalget.
Fylkestinget har tidligere pekt på viktigheten av å få de driftsmessige konsekvenser for brukerorganisasjonene Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør på plass. Fylkestinget har vedtatt at fylkeskommunen skal prioritere å sette av økonomiske midler til dette formålet. Det er nå gjennomført en grundig vurdering av de driftsmessige konsekvensene hvor det fremgår at institusjonene som skal ha tilhold i det nye bygget både vil få høyere aktivitetsnivå og høyere driftsutgifter. Fylkeskommunen vil derfor måtte forplikte seg til å øke driftsstøtten til Kristiansand Symfoniorkester og Agder Teater gradvis frem til bygget står ferdig. Fylkesutvalget går inn for at denne økningen av driftstilskuddene skal innarbeides i fylkeskommunens økonomiplan for perioden 2007 – 2010.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. september 2006 | Skriv ut siden