Vest-Agder fylkeskommune kan oppvise positive tall for sykefravær om en sammenlikner med landsgjennomsnittet. Statistikker fra personal- og organisasjonsseksjonen viser at det i fylkeskommunen var et sykefravær på 6,0 prosent i første kvartal i år. På landsplan lå sykefraværet i samme periode på 7,4 prosent. I løpet av annet kvartal sank sykefraværet i fylkeskommunen til 4,8 prosent. Det har ikke vært mulig å finne en sammenliknbar statistikk nasjonalt sett for samme periode.

Det drives et målrettet arbeid rundt sykefravær i fylkeskommunen. De som blir syke følges opp og det er lagt opp et fokus basert på de tiltak som knytter seg til IA- inkluderende arbeidsliv. Strategien er at nærmeste leder skal følge opp de som blir syke. I vanskeligere saker trekkes det inn et lokalt fagapparat. Fylkeskommunen har også et tett samarbeid med Trygdeetatens Arbeidslivssenter som nå er blitt en del av NAV. Fylkeskommunen har i tillegg hatt suksess med å omplassere medarbeidere som av helsemessige årsaker har behov for en annen type arbeid. Alt dette slår positivt ut.

Et stort antall av fylkeskommunens vel 1600 ansatte arbeider innen videregående opplæring. Nettopp innen skolesektoren registreres det et jevnt over lavt fravær. Det eneste tjenesteområdet hvor det er registrert spesielle utfordringer er innen tannhelsetjenesten. Dette er ikke spesielt for Vest-Agder fylkeskommune, men en utfordring som også landets øvrige fylkeskommuner har. Personal- og organisasjonsseksjonen arbeider sammen med tannhelsetjenesten for å finne frem til løsninger og tiltak som kan gi bedringer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. september 2006 | Skriv ut siden