Fra hjemmesiden til Kommunenes Sentralforbund har vi sakset nedenstående artikkel.
 
Hvor går grensene for offentlig velferd, spurte adm.dir i KS, Olav Ulleren. Hva skal styres nasjonalt, hvor mye frihet er det til lokal tilpasning og hva skal eventuelt tas ut dersom nye velferdsordninger skal inn?

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø vil ikke motsette seg utvidelse av Mjåvann industriområde til tross for at det omfattes av et regionalt viktig friluftområde. Det foreslås imidlertid reist innsigelse til den sørligste delen av området på grunn av konflikt med tilgrensende område med merkede stier og intensiv bruk
Hovedutvalget mener at mangelfull ivaretakelse av byggegrense mot vann og vassdrag i kommuneplanforslaget vil komme i klar konflikt med allmennhetens friluftsinteresser. Det vises til at det er regionale og nasjonale føringer om dette.Av den grunn foreslås det innsigelse. Den vil kunne trekkes når det er innarbeidet et generelt avstandskrav på minst 50 meter for nye byggeområder og spredt bebyggelse. I tettsteder i tilknytning til vassdrag kan byggegrensen reduseres, tilsvarende kan terrengforhold bidra til endret minimumsavstand.
Hovedutvalget er opptatt av å sikre friluftsinteressene knyttet til det nye, planlagte byggeområdet på Nodelandsheia. Med hensyn til å avklare en tilfredsstillende grønnstruktur med grønnkorridorer knyttet til hovedturløypa og øvrige turstier samt byggeavstandskriterier til denne, tar hovedutvalget forbehold om at dette først kan vurderes konkret på kommunedelplannivå. Hovedutvalget foreslår innsigelse til planforslaget for manglende ivaretakelse av allmennhetens friluftsinteresser rundt Hellersvann. Det må innarbeides en landbruks, natur og friluftslivssone på 100 meter langs vannet.
Hovedutvalget støtter opp om videre satsing på Nodeland sentrum med blant annet planer om et lokalt kulturbygg, lokalisering av nytt bibliotek og utviklingen av en elvepark. Hovedutvalget går inn for at fylkeskommunen skal bidra faglig og økonomisk til å styrke kommunens viktigste tettsted.
Kristiansand 22. februar 2006
Informasjonstjenesten
Nsm5-06

av Peersen, Tor, publisert 22. september 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer