Fylkesutvalget ble i dag orientert om fylkeskommunens økonomiske status basert på tallmateriale etter årets åtte første måneder. I følge prognosene som ligger til grunn går det mot et forventet positivt regnskapsmessig resultat på 13,4 millioner kroner. Det positive resultatet har blant annet bakgrunn i høyere inntekter enn forventet fra skatt, rammeoverføringer og konsesjonskraft. Utgiftene til lån og renter blir ventelig også lavere enn budsjettert. Dersom det positive resultatet blir som prognosen gir håp om anbefaler fylkesutvalget at resultatet settes av på et bufferfond til senere disponering og styring av fylkeskommunens økonomiske handlingsrom.

Fylkeskommunes skatteinntekter og rammetilskudd forventes å bli 4 millioner kroner høyere enn budsjettert. Konsesjonskraftinntektene har økt kraftig i 2006 og det anslås at fylkeskommunen vil få en merinntekt på rundt 15 millioner kroner. På grunnlag av en forventet gunstig renteutvikling og stabil likviditetsbeholdning viser progosen 3 – 4 millioner kroner i mindreutgifter på finansområdet
Det understrekes fra fylkesrådmann Tine Sundtoft at inntektsanslaget er usikkert helt til budsjettåret er avsluttet, og inntektene bør derfor ikke disponeres inneværende år.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. september 2006 | Skriv ut siden