Fylkesutvalget anbefaler, mot stemmene fra FRP’s to representanter, at dagens bompengeordning i Kristiansand utvides til også å omfatte 64 millioner kroner til gang- og sykkelveinett i kommunen. Den endelige fylkeskommunale behandlingen av saken skjer i fylkestinget 24. oktober. Den aktuelle forlengelsen vil innebære ca. ti måneder ekstra med bompengeinnkreving på innfartsveiene til Kristiansand.

En forlengelse av bompengeordningen må sendes via Statens vegvesen og godkjennes av Stortinget.
Saken har vært på høring hos kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Alle kommunene slutter seg til forslaget, men tre kommuner er kritisk til at det skjer en kobling mellom den lettelse av myk pakke i ny bompengeordning forlengelsen innebærer og Kristiansand kommunes forslag til lokal finansiering av en tunnelløsning på E39 vestover ut av sentrum.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. september 2006 | Skriv ut siden