Fylkesrådmannen rår til at hovedutvalget for næring- samferdsel og miljø rår fylkesutvalget til å gjøre slikt vedtak:


 
Vest- Agder fylkeskommune mener at Statens vegvesens forslag til ny tjenestestruktur verken er konsistent med hensyn til målene for omorganiseringen eller i tråd med faglige anbefalinger fra Transportøkonomisk institutt og kan derfor ikke gi sin tilslutning til forslaget til tjenestestruktur på Agder.


 
Statens vegvesen bør vurdere å foreta en ny gjennomgang og forslag til alternativ tjenestestruktur for Agder, som er i tråd med følgende forutsetninger:

·        Ny tjenestestruktur bør ha positiv nytte for samfunnet som helhet

·        Forslaget bør ikke svekke den brukeropplevde kvaliteten i forhold til dagens struktur

·        Strukturen bør tilfredsstille gjeldende kvalitetskrav


 

Det vises derfor til fylkeskommunens tidligere uttalelse i saken. Dersom tilpassing av tilbudet må skje, vil Vest- Agder fylkeskommune prioritere en fullverdig trafikkstasjon i Flekkefjord i tillegg til Kristiansand med et forenklet tilbud i Mandal.

1. Bakgrunn for saken

I 2004 satte Statens vegvesen i gang et arbeid med å effektivisere tjenestetilbudet og tjenestestrukturen innenfor trafikant- og kjøretøyområdet i Norge. I oktober 2005 ba Samferdselsdepartementet Statens vegvesen stanse den ovennevnte effektiviseringen, inntil etaten hadde utarbeidet en helhetlig plan for tjenestetilbudet. Statens vegvesen har i løpet av våren ferdigstilt et utkast til plan for tjenestestruktur innenfor trafikant- og kjøretøyområdet. Utkastet er nå sendt på høring, med frist for innspill satt til 15. september 2006.

I Vest-Agder distrikt er det i dag tre trafikkstasjoner lokalisert i Kristiansand, Mandal og Flekkefjord.Kristiansand Trafikkstasjon defineres i dag som en stasjon med et fullverdig tjenestetilbud. I tillegg har stasjonen spesialfunksjon vedr. videoutstyr for teoriprøver med fjerntolking.

Mandal trafikkstasjon har utover minsteknipetilbudet (se s.4 i høringsnotatet), enkelte tillegstjenester som enkle myndighetskontroller i hall og førerprøver klasse B.

Flekkefjord trafikkstasjon har utover minsteknippetilbudet  føreprøver  klasse B, C1 og D1.

1.1 Tidligere vedtak og andre føringer

I utkastet til omorganisering fra 2004 ble det bl.a. foreslått  at Mandal og Flekkefjord skulle legges ned og ny trafikkstasjon skulle opprettes i Lyngdal. Dette er ikke gjennomført. Vest-Agder Fylkeskommune ga følgende innspill til dette forslaget, jf. Fylkesutvalgssak 73/2004:

Med grunnlag i de planer Statens vegvesen har presentert, kan det være stor fare for at det kun blir igjen 1 biltilsynsstasjon i fylket, plassert i Kristiansand.

Vest- Agder fylkeskommune vil understreke de ulemper dette vil påføre befolkningen og bil- og landbruksmaskinbransjen i regionen fra Mandal og vestover. Store samfunnsøkonomiske kostnader veltes over på den enkelte innbygger og bransjen.

Dersom tilpassing må skje vil Vest- Agder fylkeskommune prioritere en fullverdig trafikkstasjon i Flekkefjord i tillegg til Kristiansand.

Ut fra et trafikksikkerhetsaspekt er Vest- Agder fylkeskommune spesielt bekymret hvis endringene medfører redusert kontrollaktivitet av tunge kjøretøy slik den i dag utføres i Mandal. Det vises her spesielt til dagens negative erfaringer med kjøretøy fra kontinentet og Baltikum og vestregionens trafikkmessige utfordringer spesielt på vintertid.

Hvis prioriteringen ikke følges, vil fylkeskommunen allikevel sterkt anbefale at et hensiktsmessig tilbud etableres i vestfylket (regionen).

1.2 Problemstillinger

I følge høringsdokumentet har hovedfokus i planarbeidet vært å oppnå god service og tilgjengelighet for brukerne. En sentral forutsetning i denne forbindelse har vært at den brukeropplevde kvaliteten ikke skal svekkes som følge av den foreslåtte omorganiseringen.

I utkastet fra Statens Vegvesen foreslår man å beholde stasjonene i Kristiansand, Mandal og Flekkefjord,  men det legges opp til en reduksjon av tjenestetilbudet ved Mandal og Flekkefjord

For Kristiansand foreslås det ingen endringer.

I Flekkefjord reduseres tilbudet ved at det etter planen etableres et avgrenset tjenestetilbud med minsteknippetilbud samt førerprøve klasse B.

Mandal reduseres til et kundesenter med et minsteknippetilbud. 

  

2. Forslag til løsning og konsekvenser

Vest-Agder Fylkeskommunes generelle inntrykk av det ovennevnte høringsdokumentet er at brukerne på Agder kommer relativt dårlig ut sammenlignet med brukere i andre regioner. Det er videre mye som tyder på at brukerne i indre Agder vil bli taperne i den foreslåtte omorganiseringen. Dette synes som et lite paradoks, fordi befolkningen i indre Agder er svært avhengig av bruken av bil både privat og i næring og følgelig har stort behov tjenestene som tilbys ved trafikkstasjonene. Vest-Agder Fylkeskommune kan i denne forbindelse vanskelig støtte en løsning som den ovennevnte. Det foreslås derfor at Statens Vegvesen utreder en ny løsning, der brukerne i vestre del av fylket kommer bedre ut samtidig som kravene til kvalitet opprettholdes.

2.1 Faglige merknader

Vest-Agder Fylkeskommune mener at Statens Vegvesens forslag til tjenestestruktur for Region Sør ikke er sammenfallende med målene for planen eller analysene som ligger til grunn for planen. Transportøkonomisk institutts konsekvensutredning viser at den foreslåtte omorganiseringen er positiv for samfunnet som helhet. Det presiseres imidlertid at forslaget for Region Sør er det eneste av tiltakene som har negativ nytte for samfunnet. I konsekvensutredningen heter det at:

”Alternativ 1 er ikke lønnsomt for region Sør. Brukerkostnadene er store og overstiger etatsnytten. Dette skyldes at tjenester som helt sikkert krever fysisk oppmøte, i stor grad ikke kan ytes ved servicekontorene, som er regionens alternativ til de fem trafikkstasjonene.”

Analysen fra Transportøkonomisk institutt understreker videre at det er brukerne i Region Sør som er taperne, og at de kommer dårligere ut enn for de fleste andre regioner. Det vises til at andre regioner har foreslått løsninger som ikke har tilsvarende negative konsekvenser for brukerne. I analysen heter det at:

”Alternativ 1 er samfunnsøkonomisk lønnsomt ( for hele landet), i det etaten sparer over det dobbelte av hva brukerne taper. Det er grunn til å merke seg at både region Øst og region Nord, hver med sin strategi, har funnet planer som ikke går ut over brukerne, mens planene i region Sør og Vest er mindre gunstige for brukerne.”

”I region Sør er brukerkostnadene mer ujevnt fordelt. Svært få av brukerne bosatt i region Sør tjener på endringene. Andelen av bosatte med økte kostnader er høyere enn i Øst for alle typer tjenester. Størst ulempe av alternativ 1 oppstår i kommunene i Setesdal.”

Det at brukerne i Region Sør kommer dårligere ut enn før mener vi er i strid med sentrale mål i arbeidet ved at den brukeropplevde kvaliteten ikke skal svekkes som følge av den foreslåtte omorganiseringen.

2.2 Alternative løsninger med konsekvenser

Vest- Agder fylkeskommune mener fortsatt at dagens struktur er meget ganglig for befolkningen i vårt fylke. Men hvis tilpassing må skje, mener vi fortsatt at det bør være fullverdige tjenester både i Kristiansand og Flekkefjord.

Det virker av utredningen som om vegvesenets regiongrenser er lukkede. Hvis en setter brukerne i høysetet ville det være interessant å utrede hva et fullverdig tilbud i Flekkefjord og på Evje ville bety på tvers av etatens etter det vi kan se, tilnærmet lukkede regiongrenser og fylkesgrenser. Flekkefjord ville kunne dekke Lister og Dalaneregionene og Evje ville kanskje være et godt tilbud for indre Agder? Kanskje det til og med ville øke kost/nytten i reformen.

3. Konklusjon

Statens vegvesen har sendt utkast til ny plan for tjenestestruktur innenfor trafikant- og kjøretøyområdet ut på høring, med frist 15. september 2006. I Vest- Agder har vi møte i NSM- utvalget 20/9 og fylkesutvalget 26/9. Vår uttalelse innenfor fristen blir derfor saksframlegget med forbehold om politisk behandling.

Vest-Agder  fylkeskommune mener altså at dagens geografiske struktur er tjenelig for innbyggerne i fylket, men hvis tilpassing skal skje mener vi at tilbudet i Flekkefjord må være fullverdig på linje med Kristiansand og at det må være et tilbud i Mandal av en størrelse over minsteknippetilbudet.

Vest- Agder fylkeskommune mener at Statens vegvesens forslag til ny tjenestestruktur verken er konsistent med hensyn til målene for omorganiseringen eller i tråd med faglige anbefalinger fra Transportøkonomisk institutt, og kan derfor ikke gi sin tilslutning til forslaget til tjenestestruktur på Agder.

Statens vegvesen bør anmodes om å vurdere en ny gjennomgang og forslag til alternativ tjenestestruktur for Agder, som er i tråd med følgende forutsetninger:

·        Ny tjenestestruktur bør ha positiv nytte for samfunnet som helhet

·        Forslaget bør ikke svekke den brukeropplevde kvaliteten i forhold til dagens struktur

·        Strukturen bør tilfredsstille gjeldende kvalitetskrav

av admin, publisert 5. september 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer